Anmälningar mot Högskolan Väst om uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit emot två tillsynsanmälningar mot Högskolan Väst om uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare som högskolan anordnar i samarbete med Företagsekonomiska institutet (FEI). Anmälarna uppger att uppdragsutbildningen i praktiken bedrivs så att högskolan är underleverantör till FEI och att högskolan ”outsourcar” uppdragsutbildningen till FEI. UKÄ är kritisk till Högskolan Västs agerande när det gäller den aktuella uppdragsutbildningen.

UKÄ konstaterar att den aktuella uppdragsutbildningen består av ett antal kurser där deltagarna ges betyg och kursbevis med högskolepoäng enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Samma kvalitetskrav ska därmed enligt 6 § uppdragsutbildningsförordningen ställas på den aktuella uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning.

Undervisande lärare på uppdragsutbildningen

En viktig kvalitetsaspekt när det gäller högskoleutbildning är den undervisande personalen. Utgångspunkten i högskoleförfattningarna är att undervisningen på en högskoleutbildning ska bedrivas av personal som är anställd som lärare vid lärosätet. Detsamma gäller för undervisningen på en poänggivande uppdragsutbildning. UKÄ konstaterar dock att Högskolan Väst i mycket begränsad omfattning har använt högskolans egen personal för undervisning på de kurser som ingår i den poänggivande uppdragsutbildningen. Istället har en mycket stor andel externa personer använts som lärare i undervisningen. Enligt UKÄ:s bedömning kan upplägget inte uppfattas på annat sätt än att det är FEI som tillhandahåller de externa lärarresurserna till högskolan för uppdragsutbildningen. UKÄ är kritisk till Högskolan Västs agerande, som i praktiken innebär ett kringgående av högskoleförfattningarnas bestämmelser om lärare för högskoleutbildning.

Rättning av prov på uppdragsutbildningen

På uppdragsutbildningen ges deltagarna betyg enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ett ärende om betygssättning innefattar myndighetsutövning i regeringsformens mening. Ett lärosäte kan inte överlämna betygssättning åt andra juridiska personer och enskilda individer, eftersom det saknas lagstöd för det. I handläggningen av ett betygsärende ingår även den beredning som föregår själva betygsbeslutet, t.ex. rättning av provuppgifter. Av Högskolan Västs yttranden i ärendet framgår att provuppgifterna på uppdragsutbildningen rättas av de externa lärarna. UKÄ konstaterar att de externa lärarna härigenom deltar i myndighetsutövande uppgifter i betygsärendena. Det väcker frågan om Högskolan Väst har brutit mot regeringsformen genom att i praktiken överlämna myndighetsutövande uppgifter till antingen den juridiska personen FEI eller till enskilda individer utan lagstöd.

Högskolans hantering av betygsärendena är mot den bakgrunden mycket otillfredsställande. Förhållandena kring de externa lärarna riskerar att delvis sätta bland annat förvaltningslagen och offentlighetsprincipen ur spel.

En av de viktigaste uppgifterna för universitet och högskolor är examinationen av studenter. UKÄ anser att det är anmärkningsvärt att Högskolan Väst i stor omfattning överlämnat hanteringen av betygsärenden till enskilda individer och FEI. Enligt UKÄ:s uppfattning bör utgångspunkten vara att betygsärenden ska handläggas av personer med anställning vid lärosätet. Någon ”outsourcing” av betygsärenden bör inte förekomma. Sammantaget är UKÄ kritisk till Högskolan Västs hantering av betygsärendena.

Vilka köper uppdragsutbildningen?

Det är grundläggande för uppdragsutbildningar att enskilda individer inte köper sig en plats på populära högskoleutbildningar vid sidan av det ordinarie antagningsförfarandet genom användning av bulvanföretag. Redan namnen på några av beställarbolagen väcker frågan om Högskolan Väst har kontrollerat om förutsättningarna varit uppfyllda för att sälja uppdragsutbildning i de aktuella fallen. Det är Högskolan Väst som ansvarar för att uppdragsutbildningsförordningen följs, inte FEI. UKÄ förutsätter att Högskolan Väst vid tveksamma fall kontrollerar att den uppdragsutbildning som beställs av ett företag utgör personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.

Uppdragsutbildningens studietider

Den aktuella uppdragsutbildningen omfattar 120 högskolepoäng och kan enligt uppgifter på FEI:s webbplats fullgöras på 16–21 månader. UKÄ har granskat uppdragsutbildningen inom ramen för sin tillsynsuppgift. Under förutsättning att Högskolan Väst säkerställer att deltagarna på uppdragsutbildningen får samma kvalitet på utbildningen som motsvarande högskoleutbildning, har UKÄ inga synpunkter ur ett tillsynsperspektiv på omfattningen av uppdragsutbildningen. Det som framkommit i ärendet väcker dock frågor om uppdragsutbildningen kan fullgöras med bibehållen kvalitet på den uppgivna studietiden, inte minst om deltagarna arbetar parallellt med studierna.

Ekonomiska uppgifter

Enligt uppdragsutbildningsförordningen är det Högskolan Väst som ska bestämma avgiftens storlek för uppdragsutbildningen. UKÄ anser att det kan ifrågasättas om det verkligen är Högskolan Väst som bestämmer deltagaravgiftens storlek för uppdragsutbildningen. UKÄ anser även att uppgiften i Högskolan Västs årsredovisning om FEI som en stor uppdragsgivare för uppdragsutbildning är missvisande.

UKÄ kommer att följa upp om en särskild utvärdering av utbildningen ska ske

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet om bland annat kvalitetssäkring, lärarresurser, examination och studietider kommer UKÄ att överväga om ämbetet ska genomföra en särskild utvärdering av uppdragsutbildningen. UKÄ kommer även att överväga om ämbetet ska genomföra en särskild utvärdering av mäklarekonomutbildningen vid Högskolan Väst.

Slutligen framhåller UKÄ i beslutet att det är lärosätet som ska bedriva uppdragsutbildningen, inte de externa aktörer som lärosätet samarbetar med. UKÄ anser att samarbetet med FEI sammantaget har fått en sådan utformning och tagit sig sådana uttryck att det kan ifrågasättas om Högskolan Väst fullgör sitt ansvar för uppdragsutbildningen. Med statliga examenstillstånd följer ett stort ansvar för en högskola. UKÄ anser att poänggivande uppdragsutbildningar inte bör bedrivas så att förtroendet för lärosätet riskerar att skadas. Ur den synvinkeln är UKÄ kritisk till Högskolan Västs agerande när det gäller den aktuella uppdragsutbildningen.

UKÄ kommer att följa upp detta ärende. UKÄ kommer därefter ta ställning till om uppdragsutbildningens och mäklarekonomutbildningens kvalitet ska utvärderas i särskild ordning.