Anmälan mot Högskolan Dalarna angående arbetsintegrerad lärarutbildning

UKÄ har mottagit en anmälan mot Högskolan Dalarnas arbetsintegrerade lärarutbildningar. Anmälaren hävdar bland annat att den verksamhetsförlagda utbildningen inte uppfyller högskoleförordningens krav, eftersom den genomförs under anställning och på den egna arbetsplatsen. UKÄ menar att ärendet belyser behovet av ändrad lagstiftning.

I beslutet konstaterar UKÄ att Sverige står inför en framtida lärarbrist och för att öka antalet behöriga lärare har olika åtgärder vidtagits. Det finns regler som möjliggjort för huvudmännen inom skolväsendet att anställa personer som har sådana ämneskunskaper i vissa ämnen att endast kompletterande pedagogisk utbildning behövs för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen. De personerna kan då arbeta som lärare under hela utbildningstiden. Några regeländringar på högskoleområdet kopplat till detta har däremot inte genomförts, vilket gör att lärosätena utifrån gällande lagstiftning behöver hitta lösningar för hur utbildningarna kan utformas och hur studenterna kan antas.

UKÄ har granskat två av Högskolan Dalarnas arbetsintegrerade utbildningar. Dessa utgörs enligt högskolan av en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom ramen för det nationella programmet vidare­utbildning av lärare utan examen (VAL), och en variant av grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4–6.

UKÄ konstaterar att högskolan har haft svårigheter att förklara vilka nationella regler man stött sig på vad gäller den utbildning som benämns arbetsintegrerad KPU. UKÄ anser att den inte utgör en utbildning inom ramen för det nationella programmet Vidareutbildning av lärare (VAL). Högskolan kan därmed inte tillämpa ett behörighetskrav som innebär att de sökande ska vara verksamma som lärare. UKÄ är kritiskt till högskolans rättstillämpning. När det gäller den andra utbildningen, en variant av grundlärarprogrammet, har högskolan inte ställt upp ett krav på att de sökande ska vara verksamma som lärare. Det är inte heller tillfredsställande med tanke på utbildningsplanens utformning. Möjligheterna för Högskolan Dalarna att ställa upp ett sådant behörighetskrav är i nuläget oklart.

UKÄ är positivt till ambitionerna att öka antalet behöriga lärare genom arbetsintegrerad lärarutbildning, men utformningen av utbildningarna måste ha stöd i den nationella lagstiftningen. Detta tillsynsärende visar på behovet av förändrad lagstiftning som lärosätena kan stödja sig på vid utformningen av arbetsintegrerade lärarutbildningar. UKÄ överlämnar därför en kopia av beslutet till Utbildningsdepartementet. Det är ämbetets förhoppning att lagstiftningsarbetet kan prioriteras och vidtar för närvarande inga ytterligare åtgärder mot Högskolan Dalarna.