Uppföljning av beslut relaterat till Paolo Macchiarinis verksamhet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp sitt tidigare beslut angående Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska institutet (KI). Uppföljningen har gällt KI:s arbete med åtgärdsplanen och en granskning av styrdokument samt stickprov i särskilt utvalda områden

De särskilda granskningsområdena har omfattat:

  • efterlevnaden av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  • redovisning av bisysslor
  • riktlinjer för handläggning av anmälningar om oredlighet i forskning
  • anställningsärenden

UKÄ konstaterar att KI tillsatt en arbetsgrupp för att regelbundet följa upp och analysera arbetet med åtgärds­planen. Uppföljningarna har resulterat i två rapporter enligt vilka merparten av åtgärderna har genomförts eller är planerade att genomföras.

UKÄ:s uppföljning av de särskilda granskningsområdena visar på brister avseende både diarieföring och ärendehantering. Exempelvis har handlingar registrerats sent eller i delvis omvänd ordning. I vissa fall hänvisar handlingar i ärendena till andra handlingar som inte finns bevarade i akten. Av stickproven för bisysslor har framkommit att en redo­visning har uteblivit med motiveringen att personen ifråga är tjänst­ledig. Vad sedan gäller granskningen av anställnings­ärenden noterar UKÄ särskilt att det, för ett av stickproven avseende förläng­ning av en anställning som gästprofessor, inte fanns intyg eller motsva­rande som visade att den anställde hade en anställning någon annanstans. I övrigt noterar UKÄ att KI, i strid med språklagen, angett att flera ansök­ningar om anställning skulle vara skrivna på engelska och att ansökningstiderna i ett antal annonser har varit så korta att det kan ifrågasättas om de varit godtagbara i objekti­vitets­hänseende.

UKÄ utgår från att KI vidtar åtgärder för att komma till rätta med de brister som konstaterats i beslutet. När det gäller KI:s tidigare utrednings­skyldighet enligt 1 kap. 16 § HF noterar dock UKÄ att denna har tagits bort den 1 januari 2020 då Nämnden för prövning av oredlighet i forskning tog över ansvaret för att pröva frågor om oredlighet i forskning.