Kritik mot två lärosäten för hanteringen av en doktorands utbildning

En doktorand, som sedan 2008 var antagen till forskarutbildning vid Stockholms universitet och hade sin doktorandanställning vid Södertörns högskola, har anmält lärosätena för bristfällig handledning och bedömning av hans avhandlingsmanuskript. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kritiserar lärosätenas hantering av doktorandens utbildning.

Doktoranden uppgav att han sedan april 2018 i praktiken saknat handledning. Enligt doktoranden har inget av lärosätena heller velat bedöma hans reviderade avhandlingsmanuskript efter att en tidigare version av manuskriptet blivit underkänt. Doktoranden har även riktat kritik mot granskningsprocessen av avhandlingen.

I beslutet slår UKÄ fast att det är Stockholms universitet som är ansvarigt för doktorandens forskarutbildning. UKÄ konstaterar att doktorandens klagomål och det förhållandet att hans doktorandutbildning har pågått i över 11 år aktualiserar frågan i vilken grad hans individuella studieplan har följts upp. UKÄ bedömer att uppföljningen av doktorandens individuella studieplan sedan i vart fall 2013 uppenbarligen inte har gjorts på det sätt som fastställts i en överenskommelse mellan Stockholms universitet och Södertörns högskola samt den allmänna studieplanen. Ämbetet riktar kritik mot Stock¬holms universitet och Södertörns högskola för den bristfälliga hanteringen.

UKÄ konstaterar att när doktorandens huvudhandledare i april 2018 avsade sitt uppdrag borde en ny huvudhandledare utsetts. Istället tillsattes en extern granskare av manuset. Granskaren avrådde i ett utlåtande från fram¬läggning av avhandlingsmanuset för disputation i dess före¬liggande skick. Därefter beslutades att disputation inte var aktuell på grund av befintligt manus. UKÄ konstaterar att Södertörns högskolas hantering av avhandlingsmanuskriptet inte stämmer överens med en överenskommelse mellan lärosätena och med den allmänna studieplanen. Högskolan kan inte undgå kritik för hanteringen. UKÄ ser även skäl att kritisera Stockholms universitet, som inte tagit sitt ansvar för doktorandens forskarutbildning.