Anmälan mot Uppsala universitet angående urvalsprocess

En student har i en anmälan till UKÄ klagat på Uppsala universitet. Klagomålen gäller urvalsprocessen till universitetets utbildning Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen.

UKÄ konstaterar att de sökande till utbildningen genom urvalsgrunden i föreskriften får veta att de meriter som beaktas vid urvalet är tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, men att det inte framgår vilken typ eller omfattning som avses eller hur meriterna ska vägas i förhållande till varandra. Utformningen av föreskriften ger enligt UKÄ inte heller de anställda vid universitetet någon ledning när de ska besluta om urvalet, vilket innebär en risk för såväl godtycklig som olika behandling av de sökande. UKÄ kritiserar därför universitetet för att föreskriften inte är tillräckligt tydlig och klar för att uppfylla vad som krävs för en rättssäker handläggning i urvalsprocessen. UKÄ är också kritisk till att universitetet har använt sig av urvalsgrunder (meritkategorier) som inte meddelats genom föreskrifter. UKÄ vill också att universitetet skickar de omarbetade föreskrifterna till ämbetet när universitetet har beslutat om dem.