Anmälan mot Högskolan Dalarna angående överlappande tider för omexaminationer

En student har anmält Högskolan Dalarna för att lärosätet på en kurs schemalagt omexaminationerna på två av kursens delmoment vid samma tidpunkt, det vill säga på överlappande tider.

Universitetskanslersämbetet konstaterar i detta beslut att förvaltningslagen kräver att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Att lägga omexaminationer av flera delmoment på en kurs vid samma tidpunkt kan allmänt sett försvåra för de studenter som behöver omexamineras på flera av delmomenten.

Ämbetet anser därför att ett lärosäte bör undvika att lägga omexaminationer av delmoment på överlappande tider. I det aktuella fallet har de studenter som behövt göra omexaminationer av båda delmomenten bara kunnat göra en av omexaminationerna på grund av överlappningen. Detta får anses vara en brist med hänsyn till högskolans serviceskyldighet.