Anmälan mot Stockholms universitet angående ett ärende om indragning av doktorands resurser

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har anmält Stockholms universitet för bland annat långsam handläggning av ett ärende om indragning av en doktorands resurser och för att doktorandens anställning inte förnyades under handläggningen av ärendet.

När det gäller förnyelse av anställningen konstaterar UKÄ i beslutet att det inte finns något krav på lärosätet att förnya en doktorands anställning. Doktorandanställningen måste också ha löpt ut när lärosätet fattar beslut om att dra in en doktorands handledning och andra resurser. UKÄ noterar att det däremot inte finns något som hindrar att ett lärosäte inleder ett ärende om indragning av resurser när doktoranden fortfarande är anställd. Det finns inte heller något hinder mot att ett lärosäte förnyar anställningen under kortare perioder, exempelvis under handläggningen av ett ärende om indragning av handledning och andra resurser.

UKÄ anser att det anmälda fallet är otillfredsställande hanterat av Stockholms universitet, eftersom beslutet att dra in doktorandens resurser fattats först ett år efter att anställningen som doktorand upphört. Ämbetet utgår från att Stockholms universitet genomför de åtgärder som behövs för att undvika liknande situationer i framtiden.

UKÄ bedömer också att handläggningstiden om drygt tio månader i det aktuella ärendet om indragning av resurser har varit för lång. Av utredningen framgår att en anledning till den långsamma handläggningen har varit den interna beredningsgången genom fyra olika organ inom Stockholms universitet innan slutligt beslut fattades. Stockholms universitet kritiseras för den långa handläggningstiden av ärendet. Lärosätet har upplyst om att handläggningsordningen och beslutsprocessen för denna typ av ärenden kommer att ses över i syfte att minska handläggningstiden där det är möjligt. UKÄ förutsätter att så sker och finner inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av den uttalade kritiken.