Uppföljning av handläggning av anställningsärenden vid Göteborgs universitet

UKÄ har följt upp handläggningen av anställningsärenden på Göteborgs universitet som universitetet fick kritik för 2017.

Den 16 maj 2017 fick Göteborgs universitet kritik för hur de hanterat anställningsärenden. Göteborgs universitet hade då i ett stort antal fall som sträcker sig över en lång period hanterat anställningar på felaktigt sätt. Bland annat hade universitet fattat beslut om anställningar utan att dessförinnan ha informerat om att det funnits lediga anställningar och låtit tidsbegränsade anställningar övergå till tillsvidareanställningar med hänvisning till LAS, trots att det saknats förutsättningar att tillämpa den lagen. UKÄ riktade allvarlig kritik mot Göteborgs universitet på grund av den felaktiga rättstillämpningen.

Nu har UKÄ följt upp handläggningen av anställningsärenden vid Göteborgs universitet.

UKÄ konstaterar att Göteborgs universitet har informerat om lediga anställningar i 42 av de 50 granskade ärendena. UKÄ har haft synpunkter på universitetets beslut att inte informera om anställningarna i fyra av de åtta ärendena. UKÄ bedömer att det finns formuleringar i Göteborgs universitets anställningsordning och särskilda anvisningar som lämpligen behöver justeras så att det tydligt framgår, i enlighet med 6 § i anställningsförordningen, att alla anställningar ska ledigkungöras om inte särskilda skäl talar mot det.

I samband med UKÄ:s tidigare beslut den 16 maj 2017 beskrev såväl Göteborgs universitets rektor som dess styrelse i yttranden ett antal universitetsövergripande förbättringsåtgärder i syfte att komma till rätta med det felaktiga anställningsförfarande som tillämpats vid universitetet. UKÄ såg då positivt på detta och utgick från att åtgärderna kommer att förbättra förutsättningarna för universitetet att tillämpa de aktuella reglerna korrekt i fortsättningen. UKÄ utgår från att universitetet även fortsättningsvis kommer att arbeta med dessa frågor.