Anmälan mot Karolinska institutet angående handläggningen av en anmälan om oredlighet i forskning

En professor vid KI har anmält lärosätet för hanteringen av en anmälan om oredlighet i forskning. Enligt anmälaren har bland annat diarieföringen och kommuniceringen av handlingar varit bristfälliga. Anmälaren anser också att föredraganden i ärendet varit jävig och att KI:s interna regler för handläggning av ärenden om oredlighet i forskning är bristfälliga samt otydliga.

Av utredningen framgår att handlingar som innehåller källdata inte har kommunicerats med professorn. UKÄ konstaterar att KI på flera platser i sitt beslut hänvisat till källdata och journaler. Vidare har dessa källdata, såvitt framkommit, översänts till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden för yttrande. UKÄ finner i beslutet att KI inte kan undgå kritik för att ha avstått från att kommunicera källdata med professorn.
KI har medgett att flera handlingar diarieförts för sent och kan inte undgå kritik för förseningarna. UKÄ konstaterar även att KI, när lärosätet avregistrerat handlingar som felaktigt tillförts ärendet, raderat text i diarieregistret som därefter synes ha införts i separata makuleringshänvisningar. KI måste kritiseras för att lärosätet därmed tagit bort information från en upprättad allmän handling.


Vad gäller jävsfrågan konstaterar UKÄ att universitetet prövat denna och bedömt att jäv inte förelegat. UKÄ bedömer att KI:s ställningstagande i frågan inte framstår som uppenbart felaktigt och uttalar sig därför inte vidare i den frågan.


När det slutligen gäller KI:s Regler för handläggning av ärenden om oredlighet i forskning konstaterar ämbetet att reglerna är kortfattade och ett stort antal frågor är inte reglerade. Universitetskanslersämbetet finner det otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt att de inte är utförligare.


UKÄ uttalar sig inte om vissa frågor om diarieföring i beslutet. Ämbetet genomför för närvarande dock en uppföljning av KI:s efterlevnad av TF och OSL med anledning av hur lärosätet hanterat ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet (reg.nr. 31-00050-16). I uppföljningen kommer UKÄ även att granska KI:s handläggning av misstankar om oredlighet i forskning