Kursplaner för programkurser måste göras tillgängliga i god tid innan kursstart

Högskolan i Borås ändrade i april 2017 utbildningsstrukturen för programkurserna inom förskollärarutbildningen. Förändringen gällde även studenter som redan påbörjat utbildningsprogrammet. UKÄ har i ett tillsynsärende tagit ställning till om de nya kursplanerna fastställts och gjorts tillgängliga för studenterna i god tid innan kursstart.

I kursplaner framgår till exempel målen för kursen, vilken särskild behörighet som gäller och urvalsregler. Utgångspunkten är att dessa planer ska finnas tillgängliga för studenterna eller de blivande studenterna i god tid innan utbildningen börjar. Frågan har behandlats av UKÄ i tillsynspromemoria Inom vilken tid bör kurs- och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna?

För kurser som ingår i program kan det finnas en viktig rättssäkerhetsaspekt när det gäller kursplanernas regler om behörighet och urval. Vad som då kan vara en lämplig tidpunkt för fastställande beror bland annat på när på året kursen startar, varför frågan får avgöras från fall till fall, har UKÄ konstaterat i tillsynspromemorian.

I det aktuella fallet anmälde en student till UKÄ att Högskolan i Borås först i maj 2018 informerade om förändrade behörighetskrav till förskollärarutbildningens termin 7, som startade höstterminen 2018.

UKÄ konstaterar i sitt tillsynsbeslut att de studenter som i maj 2018 inte uppfyllde de nya behörighetskraven till höstterminens programkurser hade kort tid på sig att anpassa sig till förändringarna innan den första kursen startade den 3 september. Informationen om de ändrade behörighetskraven har lämnats så pass sent av högskolan att det har försvårat för vissa studenter att planera hur de skulle kunna uppfylla de nya kraven. UKÄ anser att högskolan inte har fastställt de nya kursplanerna och hållit dem tillgängliga för studenterna i god tid innan kursstart. Högskolan kritiseras för denna brist.