Linköpings universitets hantering av ett ärende om oredlighet i forskning

En doktorand har anmält Linköpings universitet för hanteringen av ett ärende om oredlighet i forskning. UKÄ kritiserar universitetet för att det brustit i sin serviceskyldighet.

En doktorand har anmält Linköpings universitet för hanteringen av ett ärende om oredlighet i forskning. Frågan har uppkommit om några skrivelser från en prefekt till doktoranden varit beslut med s.k. negativ rättskraft och därmed förhindrat filosofiska fakultetsstyrelsen att pröva om doktoranden gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet. Universitets­kanslersämbetet konstaterar i detta beslut att skrivelserna inte kan anses ha utgjort beslut med negativ rättskraft i oredlighetsfrågan och att universitetet inte gjorde något formellt fel då fakultetsstyrelsen beslutade i oredlighetsärendet. Ämbetet finner dock skäl att ifrågasätta universitetets hantering av andra orsaker. Eftersom såväl institutionen som fakultetsstyrelsen varit inblandade i hanteringen av plagieringsfallet har det varit särskilt viktigt att universitetet som myndighet gett tydlig information till doktoranden om hanteringen av fallet. Universitetet har dock brustit i detta avseende. Ämbetet finner sammantaget att universitetet inte har uppfyllt sin serviceskyldighet enligt förvaltningslagen gentemot doktoranden. Universitetet kan inte undgå kritik för denna brist.