Göteborgs universitets hantering av två ärenden om oredlighet i forskning

UKÄ har fattat beslut i ett tillsynsärende som gäller Göteborgs universitets hantering av två ärenden om oredlighet i forskning.

Universitetskanslersämbetet konstaterar sammanfattningsvis att Göteborgs universitet har brustit vid sin hantering av begäran om att inhämta yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN. Universitet har vidare brutit mot sin egen handläggningsordning.

Universitetskanslersämbetet finner att universitetet sammantaget ska kritiseras för de brister som framkommit. Ämbetet utgår från att de påtalade bristerna inte upprepas och nöjer sig därför med den kritik som uttalas i ärendet.