Nytt beslut om KI:s kritiserade antagningsprocess för doktorander

UKÄ granskade i våras Karolinska institutets antagningsprocess för doktorander och ansåg att den stred mot gällande regelverk. Nu har UKÄ följt upp beslutet, sedan Karolinska institutet redovisat vilka åtgärder som vidtagits.

Universitetskanslersämbetet ansåg i ett beslut den 13 mars 2018 att Karolinska institutets (KI) antagningsprocess för sökande till utbildning på forskarnivå stred mot delar i högskolelagen och högskoleförordningen. Bland annat handlade det om att KI gjorde ett urval av kandidater redan innan de sökandes behörighet prövades och att KI tillämpade en prövoperiod i upp till sex månader mellan ansökan och antagning.

KI har efter UKÄ:s kritik reviderat sin antagningsprocess, något som UKÄ ser positivt på. UKÄ konstaterar dock att KI ännu inte gör en behörighetsbedömning av samtliga ansökningar till en plats inom forskarutbildningen. Bedömningen görs istället enbart för en till fyra ansökningar som väljs ut av rekryterande handledare.

UKÄ finner det anmärkningsvärt att KI ännu inte helt följer högskoleförfattningarnas regler om antagning till utbildning på forskarnivå. Eftersom KI meddelat att samtliga sökande kommer att behörighetsprövas från och med den 1 januari 2019 stannar dock UKÄ vid denna kritik och avslutar ärendet.