Karolinska institutets antagning strider mot högskolelagen

UKÄ anser att KI:s antagningsprocess för sökande till utbildning på forskarnivå strider mot högskolelagen och högskoleförordningen. Processen är på flera sätt oförenlig med reglerna.

KI:s antagningsförfarande går ut på att den potentiella doktoranden söker en utlyst
plats. De kandidater som bedöms uppfylla platsens krav bäst kallas till intervju och referenser tas. Den eller de som går vidare ska ansöka om behörighet till utbildning på forskarnivå.

Ansökan måste vara godkänd innan det är möjligt att ansöka om antagning. De potentiella doktoranderna ska tillsammans med den tilltänkta handledaren också skriva ett förslag till en individuell studieplan och därefter ansöka om antagning till utbildning på forskarnivå. Under denna förberedande period kan de erbjudas en tidsbegränsad anställning
som FoU-praktikant under fyra till sex månader.

Högskoleförfattningarnas ordning för antagning till utbildning på forskarnivå innebär att en bedömning ska göras av de sökandes behörighet och först därefter ska ett urval göras. Krav på att ta fram ett förslag till individuell studieplan kan inte ställas innan den sökande antagits till utbildningen. KI:s antagningsprocess är därför felaktig på flera sätt, säger Carl Braunerhielm, verksjurist på UKÄ.

Prövoperiod – ingen garanti för antagning

Fram till dess antagning sker finns inte någon garanti för att personen ska bli antagen till utbildning på forskarnivå. Anställningen som FoU-praktikant kan också uppfattas som en prövoperiod som ger KI möjlighet att bedöma personens förutsättningar för forskarstudier innan beslut om antagning fattas.

– Varken nu eller tidigare gällande regler ger något stöd för att bedöma sökandes lämplighet för forskarutbildning under en ”prövoperiod”. Om KI vill använda sig av en prövoperiod måste lärosätet vända sig till regeringen med en begäran om författningsändring, säger Carl Braunerhielm.

UKÄ:s bedömning

UKÄ kritiserar KI för att inte följa de regler som beslutats av regering och riksdag. KI uppmanas därför att senast den 2 maj 2018 redovisa vilka åtgärder som ska vidtas.

Det allmänna problemet med skuggdoktorander kommer UKÄ att belysa inom ramen för ett särskilt projekt.