Studenter har rätt att delta i beslut om anställning

I ett tillsynsbeslut riktar UKÄ kritik mot Högskolan i Halmstad som genomfört en rekrytering av akademichef utan att studenterna erbjöds att vara representerade.

Vad säger högskolelagen och högskoleförordningen?

  • Studenterna har rätt att utöva infly­tande över utbildningen (1 kap. 4 a § högskolelagen).
  • Studenterna har rätt att vara repre­senterade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studen­ternas situation (2 kap. 7 § högskolelagen).
  • Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen (2 kap. 14 § andra stycket högskoleför­ordningen).

Vad säger Högskolan i Halmstads lokala regler?

Av Högskolan i Halmstads lokala regler om studentrepresentation framgår att:

  • Rekryteringen skulle ha genomförts genom beredning i en rekryteringsgrupp.
  • Beslutet om anställ­ning skulle ha fattats vid rektors beslutsmöte.
  • Studenterna hade rätt att vara representerade i såväl rekryteringsgruppen som vid beslutsmötet.

Anmälan från studentkåren och högskolans yttrande

Halmstad studentkår anmälde att högskolan genom­förde rekryte­ring av en akademichef utan att studenterna erbjöds att vara representerade.

Lärosätet medgav detta och framförde att omständigheterna har varit speciella samtidigt som det inte ursäktade att rutinerna inte följdes. Orsaken till detta var en risk­bedömning enligt arbetsmiljölagen, som utmynnade i att det var av yttersta vikt att genomföra en snabb rekrytering av ny aka­demi­chef. Det framgick att tjänsten annonserades internt, en intervju hölls och rektor fattade beslut om anställning vid sidan av rektors reguljära beslutsmöten utan att studenterna hade erbjudits att vara representerade.

UKÄ:s bedömning

UKÄ anser att anställning av en akademichef är av sådan betydelse för studenterna att de har rätt att vara representerade i samband med rekryteringen. Ämbetet anser också att Högskolan i Halmstads lokala regler om studentrepresentation vid sådana rekryteringar överensstämmer med kraven i högskolelagen och högskoleförordningen.

Behovet att genomföra en snabb chefsrekrytering för att undvika arbetsmiljö­problem inne­bär inte att lärosätet kan åsidosätta tvingande författ­nings­be­stämmel­ser om student­representation. Högskolan i Halmstad kritiseras för att ha frångått 2 kap. 7 högskolelagen och 2 kap. 14 § högskoleförordningen vid rekryteringen.