Anmälan mot Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har anmält Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. I anmälan lyfts fler olika frågor, bland annat köp av undervisningstjänster från juridisk person och anställning av timarvoderad personal.

Köp av undervisningstjänster bör ske återhållsamt

I beslutet konstaterar UKÄ att utgångspunkten är att undervisningen ska bedrivas av anställda lärare, men att det inte finns något förbud mot att anlita juridiska personer för undervisning på universitet och högskolor. Det kan finnas situationer när det är nödvändigt för en högskola eller ett universitet att köpa en undervisningstjänst, till exempel om det handlar om enstaka undervisningsmoment där det finns behov av särskild kompetens som inte finns hos den anställda personalen.

Vi anser dock att köp av undervisningstjänster, tillsammans med korta tidsbegränsade anställningar, bör tillämpas återhållsamt. Det finns annars risk för att de regler som finns om lärare i högskole­förordningen kringgås. Det är även ur kvalitetssynpunkt viktigt att tillgången på lärare vid en högskola eller ett universitet präglas av stabilitet, varaktighet och rätt kompetens. I ärendet har det inte riktats någon kritik mot Umeå universitet.