Karolinska institutets hantering av frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet

Universitetskanslersämbetet har, i egenskap av tillsynsmyndighet, utrett hur Karolinska institutet följt regler relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid lärosätet. Granskningen, som omfattar åren 2013-2016, ger intryck av att KI till varje pris velat skydda Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd.

– Det finns flera skäl till att vi konstaterar att KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

I utredningen framkommer att KI:

  • inte utrett Macchiarinis bisysslor fullt ut
  • Inte utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning
  • på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar om oredlighet i forskning som inletts avseende honom, och
  • förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

Uppföljning 2018

Bristerna gör att UKÄ inte kan stanna vid att kritisera KI. UKÄ kommer därför under 2018 att följa upp KI:s arbete med sin åtgärdsplan. Inom särskilt utvalda områden ska myndigheten också granska styrdokument och ärenden vid KI, de senare genom särskilda stickprov.

– Vi kommer att kontrollera att KI följer de regler som gäller redovisningen av bisysslor, handläggningen av anmälningar om oredlighet i forskning samt anställningsärenden – allt för att liknande brister inte ska uppstå igen, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Macchiarinis verksamhet på KI och Karolinska universitetssjukhuset har varit föremål för flera granskningar, bland annat avslutades nyligen en förundersökning om operationer som genomfördes i Sverige. Karolinska universitetssjukhuset och KI:s ansvar för verksamheten har utretts i två olika granskningar som utmynnat i särskilda rapporter.

UKÄ:s granskning omfattar åren 2013-2016. Granskningen omfattar därmed inte den tidsperiod då UKÄ:s tidigare myndighetschef Harriet Wallberg var rektor vid KI. Detta för att undvika en jävsituation.