Kritik mot Kungl. Konsthögskolan

UKÄ har tagit emot en anmälan mot Kungl. Konsthögskolan som anges vara från stora delar av högskolans personal. I anmälan anklagas högskolans dåvarande rektor för felaktigt agerande inom flera områden.

Normalt utreder inte UKÄ anonyma anmälningar men här görs ett undantag eftersom anmälan handlar om rektors agerande. UKÄ:s bedömning försvåras dock av att det inte finns någon anmälare som kan kommentera högskolans yttrande.

Kritik mot styrelsens handläggning

Eftersom anmälan handlar om rektorns agerande remitterade UKÄ ärendet till högskolans styrelse, något som styrelsen ifrågasatte. Även dåvarande rektor skickade en skrivelse till UKÄ där det framgår att rektor varit delaktig i utformningen av svaret till UKÄ. Styrelsen uppger dock att rektor inte varit direkt delaktig men närvarande i rummet när styrelsen beslutade om remissvaret. Den som är jävig får inte närvara i rummet vid beslut. När som i detta fall högskolans rektor är anklagad för oegentligheter är det särskilt viktigt att misstankar inte kan komma upp om att rektor kunnat påverka styrelsens svar till UKÄ.

Kritik mot handläggning av stipendium

I anmälan hävdas att rektor straffar studenter som uttalar sig kritiskt. Det fall som återges handlar om tilldelningen av ett stipendium. UKÄ konstaterar att det finns ett godtagbart skäl för rektors begäran om förnyad beredning av stipendieärendet, men UKÄ riktar kritik mot styrelsen för ett felaktigt påstående om att förslaget om stipendiat ändrats efter kontakter med samtliga lärare. UKÄ riktar också kritik mot högskolan för handläggningen av stipendieärendet eftersom denna inte följt högskolans praxis.

Övrig kritik

UKÄ kritiserar också Kungl. Konsthögskolan för att inte tillämpa språklagen korrekt, inte fullt ut tillämpa sina föreskrifter om val av lärarrepresentant till styrelsen samt att högskolan inte lyst ut en anställning.