Återbetalning av studieavgift vid Umeå universitetet

I en anmälan till UKÄ har en person riktat kritik mot Umeå universitet för att lärosätet inte återbetalat en studieavgift med motiveringen att ansökan om återbetalning skett för sent.

UKÄ konstaterade i beslut i november 2016 att en högskola inte får bestämma tidsramarna för när en ansökan om återbetalning av studieavgift senast ska ha kommit in till lärosätet. UKÄ ansåg att Umeå universitet borde ta ställning till om det fanns särskilda skäl för att återbetala studieavgiften och anmodade universitet att redovisa vilka åtgärder man vidtagit.

I samband med uppföljning av ärendet konstaterar UKÄ att Umeå universitet, i de nya lokala reglerna för studieavgifter, har tagit bort tidigare formuleringar om när en ansökan om återbetalning ska ske.

Umeå universitet har också informerat alla registrerade avgiftsskyldiga studenter om att tidsfrist för ansökan om återbetalning inte kommer att tillämpas.

Vidare har universitetet även har prövat anmälarens ansökan om återbetalning.

UKÄ konstaterar därmed att Umeå universitet vidtagit ändamålsenliga åtgärder och avslutar därför ärendet.