Återbetalning av studieavgift vid Linnéuniversitetet

I en anmälan till UKÄ har en person riktat kritik mot Linnéuniversitetet för att lärosätet inte återbetalat en studieavgift med motiveringen att ansökan om återbetalning skett för sent.

UKÄ konstaterade i beslut i november 2016 att en högskola inte får bestämma hur ett ärende om återbetalning ska inledas, och inte heller tidsramarna för när en begäran om återbetalning senast ska ha kommit in till lärosätet. UKÄ ansåg att Linnéuniversitetet borde ta ställning till om det fanns särskilda skäl för att återbetala studieavgiften och anmodade universitet att redovisa vilka åtgärder man vidtagit.

I samband med uppföljning av ärendet konstaterar UKÄ att Linnéuniversitetet i nya uppdaterade riktlinjer för studieavgifter tagit bort tidigare formuleringar om hur och när en ansökan om återbetalning ska ske.

UKÄ noterar även att Linnéuniversitetet har genomfört informationsinsatser i syfte uppmärksamma personalen på förändringen i riktlinjerna. Av Linnéuniversitetets yttrande framgår vidare att lärosätet numera också har prövat den aktuella ansökan om återbetalning.

UKÄ konstaterar därmed att Linnéuniversitetet vidtagit ändamålsenliga åtgärder och avslutar därför ärendet.