Granskning av individuella studieplaner för doktorander vid Mittuniversitetet

UKÄ har följt upp hur samråd med doktorand och handledare sker för Mittuniversitetets individuella studieplaner för doktorander.

UKÄ genomförde under hösten 2015 ett granskningsprojekt av individuella studieplaner för doktorander vilket mynnade ut i rapporten Granskning av individuella studieplaner för doktorander.

Av det underlag till rapporten som lärosätena skickade in skulle det bland annat framgå om samråd hade skett med doktorand och handledare. Skälet till detta var att UKÄ skulle granska om sådant samråd skett i enlighet med det formella krav på samråd som ställs upp i 6 kap. 29 § högskoleförordningen (1993:100).

Det förekom enligt rapporten att vissa lärosäten, däribland Mittuniversitetet, skickat in allmänna rutinbeskrivningar och liknande där det anges att individuella studieplaner signeras digitalt. Av de studieplaner som dessa lärosäten skickat in som underlag för rapporten framgick således inte om samråd hade skett med doktorand och handledare. UKÄ fann enligt rapporten skäl att utreda frågan om digital signering i särskild ordning.

Av de styrdokument Mittuniversitetet nu inkommit med framgår att den individuella studieplanen administreras i en databas samt att den individuella studieplanen ska godkännas av handledare och doktorand. Med beaktande av vad Mittuniversitetet anfört om uppgraderingen av det elektroniska verktyget för hantering av de individuella studieplanerna, utgår UKÄ från att universitetet i fortsättningen ser till att samrådet dokumenteras och avslutar ärendet.