Granskning av individuella studieplaner för doktorander vid Mälardalens högskola

UKÄ har följt upp hur samråd med doktorand och handledare sker för Mälardalens högskolas individuella studieplaner för doktorander.

UKÄ genomförde under hösten 2015 ett granskningsprojekt av individuella studieplaner för doktorander vilket mynnade ut i rapporten Granskning av individuella studieplaner för doktorander.

Av det underlag till rapporten som lärosätena skickade in skulle det bland annat framgå om samråd hade skett med doktorand och handledare. Skälet till detta var att UKÄ skulle granska om sådant samråd skett i enlighet med det formella krav på samråd som ställs upp i 6 kap. 29 § högskoleförordningen (1993:100).

Det förekom att vissa lärosäten, däribland Mälardalens högskola, hade skickat in allmänna rutinbeskrivningar och liknande där det anges att individuella studieplaner signeras digitalt. Av dessa studieplaner framgick således inte om samråd hade skett med doktorand och handledare. Vidare var dessa studieplaner inte underskrivna av beslutsfattare. UKÄ fann enligt rapporten skäl att utreda frågan om digital signering i särskild ordning.

UKÄ konstaterar nu, mot bakgrund av vad högskolan angett i sitt yttrande, att Mälardalens högskola har rutiner för att garantera att samråd sker med doktorand och handledare. Det finns också dokumenterat genom loggar i det elektroniska systemet hos högskolan att sådant samråd har skett. UKÄ finner därmed inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder.