Examination efter att en student friats från misstankar om fusk

UKÄ har utrett en anmälan mot Luleå tekniska universitet, LTU. Den fråga UKÄ har tagit ställning till är om LTU har agerat felaktigt när en ny examinator utsetts för att ompröva ett betygsbeslut.

Anmälan skickades in till UKÄ av två examinatorer som underkänt en student eftersom de ansåg att hon hade fuskat på provet. Ärendet anmäldes till universitetets disciplinnämnd där rektor avskrev ärendet eftersom fusk inte kunde styrkas.

Examinatorerna hävdar i sin anmälan mot universitetet att rektor utövat påtryckningar mot dem för att få dem att ändra sitt betygsbeslut. Till slut anmälde de sig jäviga i ärendet och en ny examinator utseddes för att ompröva studentens betyg. Examinatorerna ville att UKÄ skulle utreda frågan om rektor agerat otillbörligt. Denna fråga ligger dock inom det arbetsrättsliga området och UKÄ har därför inte utrett den frågan.

UKÄ har istället granskat ärendet utifrån högskoleförordningens regler. Enligt UKÄ:s mening kan en examinator underkänna en student trots att fusk inte kan styrkas i disciplinnämnden. I det här fallet har dock skälen för examinatorernas bedömning varit desamma som legat till grund för rektors bedömning i disciplinärendet. I praktiken har då examinatorerna överprövat rektors bedömning i disciplinärendet. Det får inte förekomma.

I högskoleförordningen är det reglerat vem inom ett lärosäte som ska ta slutlig ställning till misstankar om fusk mot studenter. En examinator ska respektera rektors eller disciplinnämndens beslut.

UKÄ har därför med tanke på studentens rättssäkerhet inga invändningar mot att en ny examinator har utsetts med uppgift att ompröva betygsbesluten.