Viktigt att lärosätet behåller en kopia av tentamen

Efter en anmälan från en student har frågor uppkommit om skyldigheten att ompröva ett betygsbeslut och skyldigheten att anmäla misstankar om fusk.

Studenten hade hämtat ut sin tentamen utan att Mittuniversitetet behållit en kopia. Examinatorn kände inte igen svaren från den tidigare rättningen och ändrade inte betyget. Någon anmälan om fusk gjordes inte.

UKÄ kritiserar inte universitetet för handläggningen, men påminner om vikten av rättssäker handläggning av anklagelser mot studenter om fusk. Ämbetet konstaterar att det är bra att Mittuniversitetet vidtagit åtgärder för att se till att en kopia av tentamen alltid behålls på lärosätet.