Granskning av hur lärosätena följt ÖNH:s beslut

I 7 av 88 fall finns det brister i de åtgärder som lärosätena vidtagit efter att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) ändrat lärosätenas beslut. I två av dessa fall har högskolorna inte följt nämndens beslut.

– Det är allvarligt när ÖNH:s beslut ignoreras, oavsett om det beror på administrativa misstag eller andra skäl. Det är en viktig förutsättning för rättssäkerheten och förtroendet för rättssystemet att myndigheter respekterar och följer de beslut som fattas av överinstansen, säger Christian Sjöstrand, UKÄ:s chefsjurist.

Informella lösningar

De övriga fem fallen rör studenter som överklagat till ÖNH för att deras lärosäte nekat dem att tillgodoräkna sig sina studier eller yrkeserfarenheter. I dessa fall har ÖNH undanröjt högskolans beslut och visat ärendet tillbaka till högskolan för fortsatt handläggning. I stället för att avsluta ärendena med ett formellt beslut har lärosätena hittat informella lösningar med studenterna.

– Att inte formellt avsluta handläggningen av ett ärende är inte acceptabelt, säger Christian Sjöstrand.

Handläggningen kan avslutas antingen genom att göra en ny prövning på det sätt om ÖNH anvisat i sitt beslut eller, om studenten ändrat uppfattning, avsluta ärendet efter att studenten återkallat sin ansökan om tillgodoräknande.

88 ärenden har granskats

Totalt har UKÄ granskat 88 ärenden. Det är första gången UKÄ har följt upp vilka åtgärder som universiteten och hög­skolorna vidtagit efter att ÖNH fattat ett ändrings­beslut.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en domstolsliknande nämnd och dess beslut går inte att överklaga till någon annan instans.