Olämpligt kräva ersättning för outnyttjad transport under studieresa

Det är olämpligt av ett lärosäte att kräva ersättning för transport från de studenter som under en obligatorisk studieresa väljer att ordna transporten på egen hand. Det slår UKÄ fast i ett beslut som rör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Lärosätet kommer nu sluta att kräva ersättning av studenterna.

UKÄ fick anmälan från en student vid SLU. Studenten vände sig till UKÄ efter att hennes klass hade deltagit i en obligatorisk studieresa. SLU täckte huvuddelen av kostnaderna för transporterna men meddelade att en avgift skulle tas ut för resor och logi av alla som deltog i studieresan. Universitet gjorde även klart att om en student ville ordna med transport och boende på egen hand på egen bekostnad så stod det var och en fritt att göra så. Studenten valde då att ordna med transport, boende och mat själv samt stå för kostnaderna för detta, men blev sedan ändå fakturerad av SLU för lärosätets kostnad för transport.

UKÄ konstaterar att det, med hänsyn till studenters ekonomiska situation, är olämpligt av SLU att kräva betalning av studenter som väljer att ordna transporterna på egen hand. Universitetskanslersämbetet ansåg att SLU borde ta ställning till om det är lämpligt att kräva ersättning även av studenter som ordnar transporterna under en studieresa på egen hand och på egen bekostnad.

I samband med uppföljning av ärendet meddelar SLU att lärosätet inte kommer fortsätta att ta ut en avgift av de studenter som väljer att på egen hand ordna sina resor. UKÄ ser positivt på det och avslutar ärendet.