Riktlinjer för hantering av inaktiva studenter

Ett tillsynsärende vid UKÄ väcker frågor om riktlinjer för hur lärosätena ska hantera inaktiva studenter. UKÄ vill uppmärksamma regeringen på att det är angeläget med ett förtydligande av vad som bör gälla.

– Det här ärendet aktualiserar frågan om vikten av riktlinjer för lärosätena vad gäller hanteringen av inaktiva studenter. Av regeringens uttalanden i budgetpropositionen för 2014 framgår att regeringen vet att det finns behov av ett förtydligande. Det är angeläget att arbetet med ett sådant förtydligande påskyndas, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Rutin med återkallelseförbehåll anses olämplig

Mittuniversitet har infört en rutin med återkallelseförbehåll som innebar att studenter som var registrerade på en kurs men inte visat att de var aktiva avregistrerades från utbildningen och förlorade sin plats.

Antalet aktiva studenter som ett lärosäte har registrerat och studenternas prestationer ligger till grund för hur mycket anslagsmedel ett lärosäte får. I budgetpropositionen för 2014 och de senaste årens regleringsbrev för universitet och högskolor finns signaler om att det är viktigt att studenter som inte deltar i utbildning, så kallade inaktiva studenter, inte heller ingår i avräkningen av anslagsmedel. Mittuniversitet har framfört att det var för att åtgärda problematiken kring inaktiva studenter som rutinen med återkallelseförbehåll infördes.

UKÄ anser att rutinen inte är lämplig för att uppnå syftet med uttalandena i regleringsbrev och budgetproposition.

UKÄ konstaterar vidare att ärendet väcker frågor om vilka rutiner universitet och högskolor bör tillämpa när studenter är inaktiva. En kopia av beslutet överlämnas därför till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) för kännedom.