Anmälningar avseende kurs i arkivvetenskap

Kursen Arkivvetenskap vid Stockholms universitet på avancerad nivå kommer att prioriteras när UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem för högre utbildning är klart.

UKÄ har utrett två anmälningar mot Stockholms universitet. Anmälningarna kommer från studenter på kursen Arkivvetenskap, 60 högskolepoäng. Universitetet har medgett att det på flera områden finns fog för kritiken. Det gäller bland annat brister i hanteringen vid utlämnandet av allmänna handlingar.

UKÄ utgår ifrån att de åtgärder universitetet vidtagit såsom revidering av kursplaner och utbildning av lärare gör att liknande felaktigheter kan undvikas i fortsättningen. Vad gäller studenternas anmärkningar på utbildningens kvalitet finner UKÄ det motiverat att granska kursen bland annat då ämnet arkivvetenskap vid Stockholms universitet tidigare ifrågasatts av Högskoleverket.