Ingen kritik för hantering av omprövning vid disciplinnämnd

UKÄ har i ett tillsynsärende behandlat frågan om omprövning av en disciplinnämnds beslut i samband med överklagande.

UKÄ konstaterar att det inte finns några regler om vem som ska besluta om omprövning av en disciplinnämnds beslut i samband med överklagande, inte heller för hur prövningen ska dokumenteras. Däremot har Justitieombudsmannen (JO) uttalat sig generellt om vad som gäller när en nämnds beslut överklagas.

JO:s uppfattning är att det räcker om en betrodd tjänsteman gör en inledande prövning av om det finns förutsättningar för omprövning av det överklagade beslutet. Om tjänstemannen i den inledande prövningen kommer fram till att det inte finns förutsättningar att ändra beslutet så behöver tjänstemannen inte dokumentera det i ett beslut. Om tjänstemannen däremot anser att det finns anledning till omprövning av beslutet är det den nämnd som fattade det överklagade beslutet som bör göra omprövningen.

I det aktuella ärendet hade UKÄ inte några synpunkter på hur disciplinnämnden vid Södertörns högskola hade hanterat omprövningen.