Uppföljning av hantering av anmälan om oredlighet i forskning

UKÄ har i ett tidigare tillsynsbeslut kritiserat Uppsala universitet för att lärosätet inte har följt gällande bestämmelser vid prövningen av begäran om att hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.

Vid uppföljningen av ärendet konstaterar UKÄ att universitetet nu har genomfört en formell prövning av X begäran enligt gällande bestämmelser. UKÄ vidtar därför inga ytterligare åtgärder mot universitetet.

Ärendet väcker dock frågor av principiell karaktär. UKÄ anser att det nationella regelverket om oredlighet i forskning behöver ses över och överlämnar därför en kopia av beslutet till regeringen.