KI justerar urval till tandläkarprogrammet

Karolinska institutet (KI) rättar nu till det problem som tidigare uppstått när platser till tandläkarprogrammet fördelats enligt bestämmelserna om alternativt urval.

Vid antagning har antalet platser som urvalsgrupperna ska fördelas på skilt sig åt, vilket lett till att en större andel än vad reglerna medgett, antagits från den alternativa urvalsgruppen.

I fortsättningen kommer KI i urval 1 och 2 att låsa platserna i urvalsgruppen till ett bestämt antal. Metoden ska säkerställa att andelen studenter som antas via alternativt urval inte blir för stor. KI planerar att tillämpa metoden på samtliga utbildningar med alternativt urval.

UKÄ bedömer att KI:s åtgärder uppfyller de krav som ställs och ser positivt på att modellen används på samtliga utbildningar med alternativt urval. UKÄ kommer med hjälp av tillgänglig antagningsstatistik att följa utfallet vid antagning till utbildning med alternativt urval vid KI höstterminen 2015.