Felaktig hantering av ärende om tillgodoräknande

UKÄ kritiserar Göteborgs universitet för felaktig hantering av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning. Besluten i ärendet har varit otydliga och universitetet har inte lämnat över ärendet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) på det sätt som det bör göras enligt förvaltningslagen.

I september överklagade en student ett beslut om tillgodoräknande av utbildning till Göteborgs universitet. Istället för att skicka vidare överklagandet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), som de ska göra enligt förvaltningslagen, behandlade Göteborgs universitet överklagandet som en ny ansökan och fattade ett andra beslut. Först när studenten sedan överklagade på nytt överlämnade universitetet överklagandet till ÖNH.

UKÄ är kritisk till denna hantering av överklagandet. Ett överklagande ska överlämnas till ÖNH. Det finns bara två situationer när det inte ska överlämnas och det är när överklagandet kommit in för sent eller när universitet omprövat och ändrat beslutet som studenten vill.

Även universitetets båda beslut var till viss del otydliga. I det första beslutet anges vilka kurser som studenten har fått tillgodoräkna sig vid universitetet, men det framgår inte vilka lästa kurser som motsvarar de tillgodoräknade kurserna. Det går då inte att säga vilka delar i studentens ansökan som har bifallits eller avslagits. Det finns heller inga skäl angivna för beslutet. I det andra beslutet framgår det vilka yrkanden som inte bifallits, men ställningstagandet och de skäl som redovisas är otydliga.

Även här är UKÄ kritisk. I beslut bör det tydligt framgå vad studenten ansökt om, vad han eller hon beviljats och om beslutet helt eller delvis går studenten emot. Utöver det finns det enligt förvaltningslagen i vissa fall en skyldighet att ange skälen för beslutet.