Doktorand missnöjd med långsamt handledarbyte

UKÄ kritiserar Uppsala universitet för att det tagit nio månader att genomföra ett handledarbyte sedan en doktorand begärt att få byta handledare. Universitetet får även kritik för att inte ha följt upp den individuella studieplanen under flera år.

En doktorand har anmält Uppsala universitet för bristande handledning och att ha försvårat för honom att få byta handledare. Doktoranden anser även att hans utbildningsresurser har begränsats och att ett löfte om nio månaders förlängd finansiering av forskarstudierna ändrats till fem månader, för att sedan dras tillbaka helt när en ny handledare beviljades. På grund av detta blir det svårt för honom att avsluta sina forskarstudier.

UKÄ konstaterar i sitt beslut att ämbetet normalt inte kan ha synpunkter på kvaliteten på själva handledningen. Däremot framgår det av universitetets svar till UKÄ att doktorandens individuella studieplan inte har följts upp i under flera år, något som Uppsala universitet får kritik för. Doktoranden har även begärt att få byta handledare och enligt högskoleförordningen har en doktorand rätt till ett sådant byte. I det här fallet tog bytet av handledare nio månader. Universitetet har redogjort för orsaker som förklarar en del av den tiden, men UKÄ är ändå kritisk till den långa tiden innan bytet genomfördes.

UKÄ utgår ifrån att Uppsala universitet tar hänsyn till kritiken i sin bedömning om doktoranden ska få förlängd utbildnings- och anställningstid.