Återbetalning av studieavgift

En student har anmält Linnéuniversitetet till UKÄ för att lärosätet inte vill återbetala hennes studieavgift. UKÄ kritiserar inte Linnéuniversitetet för beslutet, men vill uppmärksamma regeringen på att den generella situationen kring återbetalning av studieavgifter är otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt.

UKÄ konstaterar i sitt tillsynsbeslut att universitet och högskolor har relativt stor frihet att bedöma om återbetalning ska ske eller inte. Den aktuella studenten har inte någon ovillkorlig rätt till återbetalning av studieavgiften enligt studieavgiftsförordningen eller enligt universitetets riktlinjer. Linnéuniversitetets beslut strider inte mot någon bestämmelse och UKÄ kritiserar inte universitetet för hanteringen av ärendet.

Situationen kring återbetalning av studieavgifter är otillfredsställande

UKÄ vill dock uppmärksamma regeringen på att situationen kring återbetalning av studieavgifter är otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Bland annat finns det inga uttalanden från regeringen om vilka omständigheter som ska gälla för återbetalning. Det finns inte heller någon myndighet som fått i uppdrag att besluta om nationella regler på området. Det saknas även en högre instans dit en student kan överklaga en högskolas beslut på området. Detta kan leda till att omständigheter som leder till återbetalning vid ett lärosäte inte gör det vid ett annat. UKÄ överlämnar därför en kopia av tillsynsbeslutet till Utbildningsdepartementet.

UKÄ avser att under 2015 kartlägga återbetalningsärenden vid universitet och högskolor.