Lång handläggningstid och bristfällig hantering av befordringsärenden

UKÄ kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för bristfällig handläggning av ett antal befordringsärenden. Handläggningen har inte skötts på ett korrekt sätt samtidigt som den tagit alldeles för lång tid.

Dåvarande Högskoleverket har tidigare riktat allvarlig kritik mot SLU för hur ett antal ansökningar om befordringar till lektor och professor hanterats. Ansökningarna hade inte handlagts korrekt. Bland annat hade de sökande fått besked om att de borde återkalla sina ansökningar utan att ett formellt beslut om avslag fattats, vilket då också formellt hade kunnat överklagas. Fakultetens förslag om att avslå ansökningarna hade inte heller föregåtts av en sakkunnig granskning.

Efter kritiken från Högskoleverket erbjöd SLU de sökande att återuppta sina ärenden igen. Detta resulterade till slut i att tre av fem sökande fick anställning som lektor. De har även fått retroaktiv lön från den 1 oktober 2011.

Den totala handläggningstiden för ärendena har dock uppgått till nästan tre och ett halvt år och SLU har inte på något sätt redogjort för bakgrunden till den anmärkningsvärt långa handläggningstiden.

UKÄ, som tagit över uppdraget att utöva tillsyn över universitet och högskolor efter Högskoleverket, har gjort en uppföljning av Högskoleverkets beslut och riktar nu skarp kritik mot SLU för hantering av de aktuella ansökningarna samt den extremt långa handläggningstiden.