Hanteringen av anmälan om oredlighet i forskning

NN har anmält Uppsala universitet till UKÄ för lärosätets hantering av hennes anmälan om misstänkt oredlighet i forskning. Universitetets hantering har haft allvarliga brister, menar anmälaren.

Anmälaren ifrågasätter också att universitetet inte hämtat in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.

UKÄ kritiserar Uppsala universitet för att inte ha följt gällande bestämmelser vid prövningen av anmälarens begäran om att hämta in ett yttrande från expertgruppen hos Centrala etikprövningsnämnden. UKÄ betonar samtidigt att ämbetet inte tar ställning till huruvida universitetet bör hämta in ett yttrande, men universitetet måste göra sin bedömning utifrån gällande regler. UKÄ finner i övrigt inte skäl att kritisera universitetet för hanteringen av anmälan.

Uppsala universitet ska senast den 1 oktober 2014 redovisa vilka åtgärder som universitetet vidtagit med anledning av UKÄ:s beslut.