Ingen skyldighet att godkänna uppsats

När handledning och examination av en uppsats utförs av olika personer, är det viktigt att handledarens och examinatorns syn på vilka krav som ska ställas inte skiljer sig åt för mycket. En examinator är dock inte skyldig att sätta ett godkänt betyg bara för att handledaren gett klartecken för uppsatsen.

En läkarstudent vid Karolinska institutet anmälde lärosätet till UKÄ för att examinatorn hade krävt omfattande förändringar av hans uppsats, trots att handledaren lämnat klartecken för uppsatsen. Han hänvisade till ett liknande ärende, där den tidigare tillsynsmyndigheten Högskoleverket varit kritisk till en annan högskolas agerande.

UKÄ har nu tagit ställning till läkarstudentens klagomål i ett tillsynsbeslut. I beslutet skriver UKÄ att det ur studenternas perspektiv inte är godtagbart att det råder olika synsätt mellan handledare och examinator för vad som krävs för att godkänna en uppsats. UKÄ upprepar därför Högskoleverkets tidigare ställningstagande att när handledning och examination av en uppsats utförs av olika personer, är det viktigt att handledarens och examinatorns syn på vilka krav som ska ställas inte skiljer sig åt för mycket. Det bör inte förekomma att examinatorn kräver mycket omfattande förändringar för att uppsatsen ska kunna godkännas, när handledaren har gett klartecken till att uppsatsen tas upp på uppsatsseminariet.

UKÄ:s ställningstagande ska dock inte uppfattas så att en examinator är skyldig att sätta ett godkänt betyg bara för att handledaren gett klartecken för uppsatsen. Det är bara examinatorn som kan fatta beslut i frågan och sätta betyg. Examinatorn har en skyldighet att sätta betyg på studenternas prestationer utifrån gällande kurs- och utbildningsplaner, övriga föreskrifter och andra kvalitetskrav. Att examinatorn och handledaren inte har varit överens om vilka krav som ska gälla för en uppsats kan dock tyda på brister i till exempel handledningen, skriver UKÄ i sitt beslut.

UKÄ konstaterar i beslutet att Karolinska institutet bedriver ett aktivt förebyggande arbete för att uppnå samsyn mellan handledare och examinator. Trots detta hade det inte rått samsyn när det gällde kraven på läkarstudentens uppsats. Det berodde bland annat på att handledaren inte hade följt lärosätets rutiner i flera avseenden. Karolinska institutet hade därför brustit när det gäller handledningen av studentens examensarbete. Karolinska institutet kan inte undgå kritik för bristerna i handledningen, anser UKÄ. Samtidigt välkomnar UKÄ att Karolinska institutet vidtar åtgärder för att undvika liknande brister i framtiden.