Handläggning vid utlämnande av allmän handling

UKÄ kritiserar Uppsala universitet för att det tagit för lång tid att lämna ut en allmän handling och för att en begäran om att få ta del av en allmän handling inte har hanterats korrekt.

En student har anmält Uppsala universitet och kursen Matematikens historia, 10 högskolepoäng, till UKÄ.

Det tog två veckor för Uppsala universitet att lämna ut en allmän handling. En så lång handläggningstid kan inte anses vara förenlig med det skyndsamhetskrav som ställs i tryckfrihetsförordningen.

Vidare kritiseras Uppsala universitet för att ha avslagit en begäran om att få del av en allmän handling, utan att universitetet lämnat information om möjligheten att få en sådan begäran prövad av lärosätet och att få ett överklagbart beslut.