Stockholms universitets förhandsbesked vid utbytesstudier

Överklagandenämnden för högskolan har till Universitetskanslersämbetet överlämnat en kopia av sitt beslut från den 18 januari 2013 i ärende nr 41-1152-12. Beslutet gäller NNs överklagande av Stockholms universitets beslut angående tillgodoräknande av en kurs hon studerat vid University of Iceland.

NN överklagade beslutet och Stockholms universitet fann inte anledning att ändra sitt beslut. Överklagandenämnden anförde bl.a. följande i sin bedömning. ”Ett s.k. "Learning Agreement" är ett undervisningsavtal mellan studenten och lärosätet vid utbytesstudier utomlands. Avtalet innehåller bl.a. fastställda detaljer för de planerade utlandsstudierna och de studiepoäng som ska avläggas. Avtalet i föreliggande ärende innehåller även ett förhandsbesked om tillgodoräknande av studier. Ett förhandsbesked är dock inte bindande för lärosätet. Ett tillgodoräknande prövas först när studierna har genomförts med godkänt resultat.”

Överklagandenämnden konstaterade att NN hade uppfyllt de i avtalet uppsatta studierna med godkänt resultat och att det i avtalet angavs att hon skulle få tillgodoräkna sig de genomförda studierna. Överklagandenämnden konstaterade att ett sådant förhandsbesked inte är bindande och delade universitetets bedömning att det förelåg en väsentlig skillnad mellan de aktuella kurserna. Överklagandet avslogs därför i denna del.

Med anledning av det NN anfört om hanteringen av det ”Learning Agreement” som upprättats för henne överlämnade Överklagandenämnden en kopia av sitt beslut till Universitetskanslersämbetet. NN hade i sitt överklagande påpekat att hon har fått information om att alla kurser hon valt skulle kunna tillgodoräknas i hennes utbildning.

Universitetskanslersämbetet konstaterar att Överklagandenämnden för högskolan i sitt beslut bland annat framhöll att NN hade uppfyllt de i det aktuella avtalet uppsatta studierna men att hon inte fått tillgodoräkna sig alla de poäng som hon ansåg sig ha rätt till. Nämnden konstaterade vidare att förhandsbesked inte är bindande för ett lärosäte.

Av handlingarna i ärendet framgår att NN och en företrädare för Stockholms universitet har undertecknat ett Learning Agreement. I överenskommelsen räknas tre kurser upp som NN skulle läsa vid Univercity of Iceland. Universitetets företrädare har undetecknat följande besked: ”I confirm that the proposed learning agreement is approved and that the student will get a credit transfer after completion.” Detta besked kan av studenten tolkas som en garanti för att kurserna kommer att tillgodoräknas och Universitetskanslersämbetet är därför kritiskt till hur överenskommelsen utformats.

Ämbetet utgår från att de av Stockholms universitet aviserade åtgärderna leder till tydligare information om vad som gäller för tillgodoräknande.