Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Högskoleverket (HSV) genomförde den 27 november 2012 ett särskilt tillsynsbesök vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) för att granska lärosätets hantering av överklaganden. Lärosätet får allvarlig kritik av UKÄ.

Justitieombudsmannen (JO) har med utgångspunkt i förvaltningslagens bestämmelser uttalat att myndigheter ska överlämna överklaganden och övriga handlingar i ärendet till överinstansen utan dröjsmål, och att handläggningstiden i normalfallet inte bör överstiga en vecka. Ämbetet har mot bakgrund av tidigare kritik och påpekanden genomfört ett särskilt tillsynsbesök för att granska KTH:s hantering på området.

Tillsynsbesöket visar att det förekommer omfattande och allvarliga brister i hanteringen av överklaganden, framför allt i studentärenden. Trots tidigare kritik har KTH inte kommit tillrätta med problemen. UKÄ förutsätter att universitetsstyrelsen nu ser till att åtgärder vidtas för att komma till rätta med bristerna

Av 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att styrelsen för en högskola ska
ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Det
innebär bl.a. att styrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att
den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.

Högskoleverket har flera gånger tidigare uppmärksammat KTH på brister i hanteringen
av överklaganden utan att lärosätet kommit tillrätta med problemen. UKÄ anser det därför motiverat att nu uppmärksamma KTH:s styrelse på problemen.