Andelen kvinnliga professorer fortsätter att öka

Professorer är den anställningskategori inom högskolan där könsfördelningen är minst jämn. Under 2021 var 32 procent av professorerna kvinnor och 68 procent män. Inom de andra anställningskategorierna varierar andelen kvinnor från 45 procent bland meriteringsanställningar och annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen till 60 procent bland adjunkterna.

Trots att könsfördelningen bland professorerna fortfarande är ojämn har andelen kvinnor ökat stadigt över tid. Sedan föregående år har andelen ökat med 1 procentenhet, från 31 till 32 procent. Jämfört med 2001 har andelen ökat med 18 procentenheter, från 14 procent till 32 procent.

Den forskande och undervisande personalen fortsätter att öka

Antalet personal med forskande och undervisande arbetsuppgifter fortsätter att öka. Mellan år 2020 och 2021 har antalet kvinnor ökat från 11 300 till 15 200 heltidsekvivalenter. Antalet män ökade från 15 200 till 17 200 heltidsekvivalenter under samma tidsperiod.

Figur 1. Antal anställda med forskande och undervisande arbetsuppgifter år 2010–2021, uppdelat på kvinnor och män.

Lunds universitet och Uppsala universitet hade flest anställda med forskande och undervisande arbetsuppgifter

Vid de tio, till antalet heltidsekvivalenter, största lärosätena återfanns 70 procent av all forskande och undervisande personal. Vid Lunds universitet och Uppsala universitet var 3 500 respektive 3 300 heltidsekvivalenter anställda, vilket var fler än vid något annat lärosäte. Därefter följde Göteborgs universitet med 2 900 anställda heltidsekvivalenter.

Lektorer var den vanligaste anställningskategorin

Lektorer var den vanligaste anställningskategorin bland den forskande och undervisande personalen. Nästan var tredje anställd, 31 procent, tjänstgjorde som lektor, vilket motsvarar 9 900 heltidsekvivalenter. Därefter följde

  • professorer med 5 300 heltidsekvivalenter (16 procent)
  • adjunkter med 5 100 heltidsekvivalenter (16 procent)
  • annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen med 4 800 heltidsekvivalenter (15 procent).

Annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen samt meriteringsanställningar var de minst vanliga anställningskategorierna med 3 600 heltidsekvivalenter vardera, vilket motsvarar 11 procent vardera.

Andelen tidsbegränsade anställningar minskar

Andelen forskande och undervisande personal med en tidsbegränsad anställning har minskat över tid. Det var 27 procent som hade en tidsbegränsad anställning år 2021. Sedan 2010 har andelen kvinnor med tidsbegränsad anställning minskat från 39 till 27 procent, och bland männen har andelen minskat från 32 till 26 procent.