Doktorander och examina på forskarnivå 2021

År 2021 började 3 080 doktorander en utbildning på forskarnivå vilket var 170 färre än året innan. Antalet kvinnor var 80 färre och antalet män var 90 färre än 2020. Sannolikt kommer antalet doktorandnybörjare att öka eftersom det sker en eftersläpning i rapporteringen vilket innebär att antalet nybörjare är underskattat. I efterrapporteringen för 2020 tillkom cirka 160 doktorandnybörjare.

Bland doktorandnybörjarna var 51 procent kvinnor och 49 procent män, vilket är samma andelar som året innan. För tredje året i rad är det fler kvinnor än män. I början av 1990-talet var endast en tredjedel kvinnor.


Antal doktorandnybörjare, doktorander och examina i utbildning på forskarnivå efter kön 2021


Samtliga

Kvinnor

Män

Doktorandnybörjare

3080

1570

1510

Doktorander

17370

8830

8540

Doktorsexamina

2670

1260

1400

Licentiatexamina

440

170

270

Doktorandnybörjare och examina redovisas per kalenderår. Doktorander redovisas för hösten. Antalsuppgifterna är avrundade till närmaste 10-tal.

Antalet doktorander har hittills inte påverkats av
coronapandemin

Varken för doktorandnybörjare eller doktorander går det att se någon tydlig påverkan av coronapandemin om 2021 jämförs med 2019, det senaste pandemifria året. Det gäller även för utländska doktorandnybörjare som, jämfört med 2019, preliminärt minskade både bland kvinnor och män med 10 respektive 40 nybörjare. Andelen utländska doktorandnybörjare i förhållande till samtliga doktorandnybörjare var emellertid lika stor 2021 och 2019.

Med utländska doktorander avses de personer som har kommit till Sverige för att genomgå utbildning på forskarnivå.

För mer information om hur pandemin påverkar uppgifterna i det här SM:et se stycket Coronapandemin i kapitlet Kort om statistiken.

Andelen som påbörjar forskarutbildning minskar

Andelen i den svenska befolkningen som påbörjar forskarutbildning senast vid 30 års ålder minskar. Den var som störst för årskullarna födda 1975–1978, med 1,6 procent. I årskullen som senast fyllde 30 år (födda 1991) var andelen 0,6 procent. För kvinnorna var andelen 0,5 procent och för männen 0,7 procent.

Antalet doktorander sannolikt oförändrat

Under hösten 2021 var antalet aktiva doktorander 17 370, fördelat på 8 830 kvinnor och 8 540 män. Preliminärt minskade antalet kvinnor med 110 och antalet män med 480, jämfört med hösten 2020. Även här sker det en eftersläpning i rapporteringen vilket innebär att antalet doktorander 2021 sannolikt är ungefär detsamma som 2020.

Bland doktoranderna var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Kvinnornas andel bland doktoranderna ökade med 1 procentenhet jämfört med hösten 2020 och var för första gången större än andelen män.

Det vanligast förekommande forskningsämnesområdet bland doktorander var medicin och hälsovetenskap med 6 050 doktorander varav 61 procent var kvinnor och 39 procent män.

Av de aktiva doktoranderna hösten 2021 studerade 56 procent på heltid. Den vanligaste finansieringstypen var anställning som doktorand. Nästan 70 procent av doktoranderna hade den studiefinansieringstypen, både bland kvinnor och bland män.

Skillnaden i examensfrekvens jämnas ut över tid

Det utfärdades 2 670 doktorsexamina 2021, vilket är en ökning med 100 examina jämfört med 2020. Ökningen beror troligtvis på att antalet doktorandnybörjare ökade några år tidigare. Könsfördelningen bland de examinerade var jämn, 47 procent kvinnor och 53 procent män.

År 2021 utfärdades 440 licentiatexamina, vilket är en minskning med 10 examina jämfört med föregående år. Könsfördelningen var 170 (38 procent) kvinnor och 270 (62 procent) män.

Av doktorandnybörjarna 2013 hade 42 procent av kvinnorna och 49 procent av männen avlagt doktorsexamen inom fem år. Könsskillnaden utjämnas dock över tid. Åtta år efter påbörjad utbildning hade 74 procent av kvinnorna och 77 procent av männen avlagt en doktorsexamen.

Hög andel utländska doktorandnybörjare

Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå. År 2021 var 1 260, eller 41 procent, av doktorandnybörjarna utländska doktorandnybörjare. Jämfört med 2020 är det en ökning med 1 procentenhet.

Bland de 1 260 utländska doktorandnybörjarna 2021 var det vanligaste forskningsämnesområdet naturvetenskap med 460 utländska doktorandnybörjare. Efter naturvetenskap var det vanligast att läsa teknik samt med 310 utländska doktorandnybörjare. Inom dessa forskningsämnesområden var mer än hälften utländska doktorandnybörjare. Av de utländska doktorandnybörjarna var 47 procent kvinnor och 53 procent män.