Coronapandemin har stor påverkan på den internationella studentmobiliteten

Coronapandemin, som slog till under våren 2020, har haft stor påverkan både på antalet inresande och utresande studenter. Effekten började bli tydlig under läsåret 2020/21.

Jämfört med läsåret 2019/20 minskade antalet nya inresande studenter med 31 procent, från 24 400 till 16 950. Den gruppen som minskade mest till följd av coronapandemin var utbytesstudenterna, som mer än halverades under det senaste läsåret. Även de nya inresande freemover-studenterna minskade, men med 4 procent. Det totala antalet freemover-studenter ökade däremot något jämfört med föregående läsår, vilket tyder på att fler freemover-studenter valt att stanna i Sverige medan det är färre som påbörjat en ny utbildning i Sverige.

Utbyten inom EU-program har klarat sig bättre än Nordplus och bilaterala program under coronapandemin. Antalet nya inresande inom EU-program minskade från 8 190 till 5 140, en minskning med 37 procent. Nya inresande inom de bilaterala programmen minskade med 84 procent, från 4 450 till 700. Nordplus minskade med 75 procent, från 280 till 70.

Mönstret var liknande bland de utresande studenterna. Totalt minskade de utresande studenterna med 28 procent, från 22 480 till 16 250. Det var det lägsta antalet utresande från Sverige under hela 2000-talet. De utresande utbytesstudenterna minskade med 74 procent, från 7 090 till 1 820, medan freemover-studenterna minskade med 7 procent, från 15 460 till 14 450.

Även bland utresande utbytesstudenter minskade de bilaterala programmen mest, med 89 procent. Innan pandemin var bilaterala program den största gruppen, men under läsåret 2020/21 blev EU-programmen den största gruppen. Antalet utresande inom EU-program minskade också, men med 58 procent. Utresande inom Nordplus minskade med 69 procent jämfört med föregående läsår.

Stora skillnader vad gäller studietid

Majoriteten av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var stor. Andelen som enbart läste en termin var betydligt större bland utbytesstudenter än bland freemover-studenter. Samma mönster fanns även för utresande studenter. Skillnaderna i studietid beror till stor del på att freemover-studenterna i mycket större utsträckning läste på ett program medan i stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser.

Inresande freemover-studenter fortsätter att öka

Av de 33 300 inresande studenterna som studerade på universitet eller högskolor i Sverige läsåret 2020/21 var 27 200 freemover-studenter. Det var den enda gruppen som ökade under coronapandemin. Jämfört med föregående läsår ökade antalet inresande freemover-studenter med 3 procent. Ser vi däremot till antalet nya inresande freemover-studenter minskade däremot även dem.

Till skillnad från tidigare läsår minskade antalet inresande freemover-studenter som betalar studieavgifter, medan de som inte betalar studieavgifter ökade.

Nya inresande minskar från hela världen

Läsåret 2020/21 kom 7 300 av de nya inresande studenterna från länder inom EU/EES och Schweiz och 5 100 från länder utanför EU/EES och Schweiz. Jämfört med föregående läsår har både antalet från länder inom EU/EES och utanför minskat till följd av coronapandemin.

Av de 5 900 inresande utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2020/21 kom 89 procent från Europa. Därefter följde Asien. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Spanien.

Bland de inresande freemover-studenterna kom 27 procent av de 11 000 nybörjarna från Asien. Därefter följde Europa med 18 procent. De enskilt största länderna var Indien, Kina och Tyskland.

Flest nya inresande vid Lunds universitet

Lunds universitet var det lärosäte som hade flest nya inresande studenter, 2 350. Därefter följde Uppsala universitet med 1 830 och Stockholms universitet med 1 520.

Högst andel nya inresande studenter av det totala antalet nybörjare hade Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med 66 procent. Vid Handelshögskolan i Stockholm och Kungl. Tekniska högskolan var andelarna 56 respektive 43 procent.

Färre svenskar studerar utomlands

Under läsåret 2020/21 studerade 16 250 svenskar utomlands, vilket var en minskning med 6 230 studenter jämfört med läsåret innan. Antalet utresande freemover-studenter minskade med 7 procent, medan antalet utbytesstudenter minskade med 74 procent på grund av coronapandemin.

Fortsatt populärt att studera i Polen

Majoriteten av de utresande studerade i Europa och då främst i Förenade kungariket, Polen och Danmark. Även Nordamerika och i synnerhet USA lockade många svenska studenter. USA och Förenade kungariket var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2020/21. Därefter följde Polen, Danmark och Nederländerna. Dessa fem länder tog tillsammans emot hälften av alla studenter som reste ut från Sverige.

Studenternas val av länder har dock förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Förenade kungariket och USA tappat många utresande från Sverige, medan antalet till bland annat Lettland, Litauen och Bulgarien har ökat.