Sökande utan tidigare högskolestudier ökar

Inför hösten 2021 sökte 145 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningar vid universitet och högskolor. Det var en ökning med 2 procent jämfört med föregående höst när antalet var 142 000. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier ökade främst i de äldre åldersgrupperna samt bland 19-åringar eller yngre. Den åldersgrupp som ökade mest jämfört med föregående hösttermin var åldersgruppen med 35-åringar eller äldre, som ökade med 13 procent (från 14 500 till 16 400). Den vanligaste åldersgruppen bland sökande utan tidigare högskolestudier höstterminen 2021 var 19-åringar eller yngre som utgjorde 25 procent av samtliga sökande. Andelen sökande av befolkningen i samma ålder var högst i åldersgruppen 19 år med 32 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med hösten 2020.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan. Totalt, dvs. både med och utan tidigare högskolestudier, sökte 486 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2021, en ökning med 6 procent jämfört med hösten 2020. Av det totala antalet sökande var 64 procent kvinnor och 36 procent män.

Minskat antal antagna utan tidigare högskolestudier

Hösten 2021 var antalet antagna utan tidigare högskolestudier 62 000, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med hösten 2020. Av de antagna utan tidigare högskolestudier var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Totalt blev 289 000 sökande till program och kurser antagna hösten 2021, vilket var en minskning med 7 procent jämfört med föregående höst.

Minskad andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 43 procent antagna hösten 2021, vilket var 2 procentenheter lägre jämfört med hösten 2020. Mellan 2002 och 2011 varierade andelen antagna, men översteg konstant 50 procent och var så hög som 56 procent hösten 2002. Sedan dess har andelen varierat och var som lägst hösten 2016 med 42 procent. För sökande utan tidigare högskolestudier har andelen som kom in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna ökat, från 58 procent hösten 2020 till 61 procent hösten 2021.

Andelen antagna fortfarande högre bland män

Andelen antagna av de sökande utan tidigare högskolestudier hösten 2021 var 46 procent bland män och 40 procent bland kvinnor. Sedan 2002 har andelen antagna varit högre för män än kvinnor. En anledning till det är att kvinnor i större utsträckning söker till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, som har ett högt söktryck, medan män i större utsträckning söker utbildningar inom teknik och tillverkning där söktrycket generellt är lägre. Andelen av de antagna till program som kom in på sitt förstahandsval var något högre bland kvinnor, 62 procent, jämfört med 60 procent bland män. Det gäller de antagna utan tidigare högskolestudier.

Antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningarna ökar

Av de 191 400 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 17 500 en lärarutbildning (förskolelärar-, grundlärar-, ämneslärar- samt yrkeslärarprogrammet) hösten 2021, en ökning med 1 procent jämfört med hösten innan. Utvecklingen sedan hösten 2020 skiljer sig mellan de olika lärarutbildningarna. Medan antalet behöriga förstahandssökande ökade till både grundlärarprogrammet (+4 procent) och förskollärarprogrammet (+2 procent) minskade antalet sökande till ämneslärarprogrammet (-1 procent) och till yrkeslärarprogrammet (-23 procent). Det bör nämnas att yrkeslärarutbildningen enbart utgjorde 4 procent av det totala antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningarna hösten 2021. Under de senaste tio höstterminerna har antalet behöriga förstahandssökande till de olika lärarutbildningarna ökat med 39 procent. Antalet har ökat främst till grundlärar- och ämneslärarutbildningen, som ökat med 80 respektive 76 procent. Till förskollärarutbildningen, som var den vanligast lärarutbildningen för tio år sedan, har antalet istället minskat med 12 procent.

Till sjuksköterskeutbildningen var antalet behöriga förstahandssökande 10 300 hösten 2021. Det var 1 300 fler än föregående hösttermin och det högsta antalet hittills. Även antalet sökande till specialistsjuksköterskeutbildningen ökade mellan hösten 2020 och hösten 2021 med 2 procent, från 6 700 till 6 900.

Det enskilda yrkesexamensprogrammet med flest behöriga förstahandssökande höstterminen 2021 var civilingenjörsutbildningen, som söktes av 14 000. Därefter följde sjuksköterskeutbildningen och socionomutbildningen med 10 300 respektive 8 100 behöriga förstahandssökande. Programmen kan också grupperas efter utbildningens inriktning. Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (58 500) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (46 500), teknik och tillverkning (28 900) samt pedagogik och lärarutbildning (21 900).

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och
läkarutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (11,1 behöriga förstahandssökande per antagen), läkare (7,1), veterinär (6,5) samt arkitekt (6,4).