Fler kvinnor än män bland doktorandnybörjarna

Det vanligast förekommande forskningsämnesområdet bland doktorandnybörjarna var medicin och hälsovetenskap och för andra året i rad är det fler kvinnor än män bland doktorandnybörjarna visar ny statistik från UKÄ.

År 2020 började 3 100 doktorander en utbildning på forskarnivå vilket var 120 färre än året innan. Antalet kvinnor var 80 färre och antalet män var 50 färre än 2019. Sannolikt kommer dock antalet doktorandnybörjare att öka eftersom det sker en eftersläpning i rapporteringen, vilket innebär att antalet nybörjare är underskattat. I efterrapporteringen för 2019 tillkom cirka 120 doktorandnybörjare.

Antal doktorandnybörjare, doktorander och examina i utbildning på forskarnivå efter kön 2020

Doktorandnybörjare och examina redovisas per kalenderår. Doktorander redovisas för hösten.

 


Samtliga

Kvinnor

Män

Doktorandnybörjare

3100

1570

1530

Doktorander

17140

8540

8600

Doktorsexamina

2570

1200

1380

Licentiatexamina

450

180

270

Bland doktorandnybörjarna var 51 procent kvinnor och 49 procent män, vilket är samma andelar som året innan. För andra året i rad var det fler kvinnor än män bland doktorandnybörjarna. I ett längre perspektiv är det en stor förändring, i början av 1990-talet var ungefär en tredjedel kvinnor.

Under hösten 2020 var antalet aktiva doktorander 17 140, fördelat på 8 540 kvinnor och 8 600 män. Preliminärt minskade antalet kvinnor med 150 och antalet män med 460 jämfört med hösten 2019. Även här sker det en eftersläpning i rapporteringen vilket innebär att antalet doktorander sannolikt blir fler än 17 140.

Kvinnornas andel bland doktoranderna ökade med 1 procentenhet jämfört med hösten 2019 och var för första gången lika stor som andelen män.

Coronapandemin har hittills inte påverkat

Det går hittills inte att urskilja någon tydlig påverkan av pandemin jämfört med året innan, varken för antalet doktorandnybörjare eller doktorander. Det gäller även för utländska doktorandnybörjare som bara minskade något jämfört med året innan. Inte heller bland de utländska doktoranderna går det att se att någon minskning på grund av pandemin.

Med utländska doktorander avses de personer som har kommit till Sverige för att genomgå utbildning på forskarnivå. Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå. År 2020 var 1 240, eller 40 procent, av doktorandnybörjarna utländska doktorandnybörjare. Andelen utländska doktorander var 37 procent.

I det här SM:et med koncentration på kalenderåret 2020 var det i huvudsak uppgifter för hösten som till största del kunde påverkas av coronapandemins utbrott. För mer information se stycket Coronapandemin i kapitlet Kort om statistiken.

Flest nybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Det vanligast förekommande forskningsämnesområdet bland doktorandnybörjarna var medicin och hälsovetenskap med 1 080 doktorandnybörjare. Könsfördelningen inom medicin och hälsovetenskap är kvinnodominerad med 61 procent kvinnor och 39 procent män. Den största andelen män fanns inom teknik med 64 procent män och 36 procent kvinnor.

Antal doktorandnybörjare efter forskningsämnesområde och kön 2020

Diagram över ämnen för doktorander

Bland de 1 240 utländska doktorandnybörjarna 2020 var det vanligaste forskningsämnesområdet naturvetenskap med 440 utländska doktorandnybörjare. Efter naturvetenskap var det vanligast att läsa teknik samt medicin och hälsovetenskap med 330 respektive 270 utländska doktorandnybörjare. Av de utländska doktorandnybörjarna var 45 procent kvinnor och 55 procent män.

Andelen som påbörjar forskarutbildning minskar

Andelen som påbörjar forskarutbildning i den svenska befolkningen senast vid 30 års ålder minskar. Den var som störst för årskullarna födda 1975–1978, med 1,6 procent. I årskullen som senast fyllde 30 år (födda 1990) var andelen 0,6 procent. För kvinnorna var andelen 0,5 procent och för männen 0,7 procent.

Skillnaden i examensfrekvens jämnas ut över tid

Det utfärdades 2 570 doktorsexamina 2020, vilket är en minskning med 170 examina jämfört med 2019. Minskningen av antalet doktorsexamina beror troligtvis på att antalet doktorandnybörjare minskade några år tidi-gare. Könsfördelningen bland de examinerade var jämn, 46 procent kvin-nor och 54 procent män.

År 2020 utfärdades 450 licentiatexamina, vilket är en minskning med 30 examina jämfört med föregående år. Könsfördelningen var 180 (39 procent) kvinnor och 270 (61 procent) män.