Högskolenybörjare 2019/2020 och doktorandnybörjare 2018/2019 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Andelen som påbörjar en högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. I årskullen födda 1994 hade 24 procent av dem med enbart förgymnasialt utbildade föräldrar påbörjat högskolestudier vid 25-års ålder. För dem med forskarutbildade föräldrar var andelen 83 procent.

Det är fortsatt stora skillnader i snedrekryteringen utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. Även om en liten utjämning kan skönjas i de yngre årskullarna födda mellan 1982 och 1994 är det fortfarande tydligt också i årskullen 1994 att sannolikheten att börja i högskolan ökar ju mer välutbildade föräldrarna är.

Födda 1994: andel (%) som påbörjat högskoleutbildning senast vid 25 års ålder uppdelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå.Kön


Föräldrarnas utbildning

Alla

Kvinnor

Män

Forskarutbildning

83

86

81

Eftergymnasial >= 3 år

67

75

60

Eftergymnasial < 3 år

54

63

44

Gymnasial 3 år

3949

30

Gymnasial <=2 år

2736

19

Förgymnasial

24

32

16


Skillnad mellan män och kvinnor med samma sociala bakgrund

Mönstret att andelen som påbörjar högskoleutbildning är större ju högre utbildning föräldrarna har gäller för såväl kvinnor som män.

– När hänsyn tas till såväl kön som social bakgrund bland dem som föddes 1994 blir resultatet därför att män med förgymnasialt utbildade föräldrar påbörjar högskolestudier i lägst utsträckning av alla – endast 16 procent. Bland kvinnor med motsvarande bakgrund hade 32 procent börjat i högskolan, säger Helen Dryler, utredare på UKÄ.

Läkar- och civilingenjörsstudenter har oftast högutbildade föräldrar

Sett till den sociala sammansättningen bland samtliga högskolenybörjare läsåret 2019/20 hade 42 procent högutbildade föräldrar, det vill säga föräldrar med minst en treårig eftergymnasial utbildning. I befolkningen som helhet (i motsvarande ålder som högskolenybörjarna) var det 28 procent som hade sådan bakgrund.

Andelen studenter med högutbildade föräldrar varierar mellan olika högskoleutbildningar. Bland nybörjare på de större programmen mot yrkesexamen läsåret 2019/20 fanns den högsta andelen med högutbildade föräldrar på utbildningarna till läkare och civilingenjör, 69 respektive 63 procent.

Utlandsstudier vanligare om föräldrarna är högutbildade

Andelen som studerar utomlands ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. Bland 25-åringarna 2019 med forskarutbildade föräldrar hade 23 procent studerat utomlands med svenska studiemedel, medan andelen endast var 3 procent bland dem med lågutbildade föräldrar.

Forskarstudier vanligast om föräldrarna är forskarutbildade

Den sociala snedrekryteringen till studier på forskarnivå uppvisar samma mönster som till studier på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att ju högre utbildning föräldrarna har desto större andel påbörjar forskarstudier. I födelsekullen 1989 var det endast 0,1 procent av dem med förgymnasialt utbildade föräldrar som hade börjat i forskarutbildningen senast vid 30 års ålder. Motsvarande andel var 6,1 procent bland dem som hade forskarutbildade föräldrar.