Allt färre studerar utomlands

Läsåret 2019/20 studerade 22 500 svenska studenter utomlands. Det var en minskning med 5 procent jämfört med föregående läsår. Samtidigt ökade antalet inresande studenter med 3 procent, till 39 600 studenter. Det är främst antalet studenter som betalar studieavgifter som ökat.

Statistiken över inresande och utresande studenter på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2019/20 omfattar både utländska studenter som kommer till Sverige och svenska studenter som åker utomlands för att studera. De inresande och utresande studenterna kan även delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter. En student kan vara både utbytes- och freemover-student ett och samma läsår

Antalet utresande studenter minskar kraftigt

De 22 500 svenska studenter som studerade utomlands läsåret 2019/20 var 1 100 personer färre än föregående läsår. Det var en minskning för femte läsåret i rad. Det var också en större minskning än tidigare läsår, vilket eventuellt delvis kan förklaras av Coronapandemin. Pandemins effekter på studentmobiliteten kommer att vara tydligare under innevarande läsår.

Av de utresande studenterna var 7 100 utbytesstudenter och 15 500 freemover-studenter. Båda grupperna minskade jämfört med läsåret innan. 59 procent av studenterna var kvinnor och 41 procent var män.

Storbritannien fortfarande populäraste studiedestinationen

Majoriteten av de utresande studenterna valde att studera i Europa under läsåret 2019/20. Det största mottagarlandet var Storbritannien, med 3 900 utresande studenter från Sverige. Antalet utresande till Storbritannien har dock minskat för varje läsår sedan 2013/14, med en kraftigare minskning under 2016/17, efter Storbritanniens folkomröstning om att lämna EU.

Efter Storbritannien var USA det näst största mottagarlandet läsåret 2019/20, följt av Australien, Polen och Danmark. Till samtliga dessa länder minskade antalet utresande från Sverige jämfört med föregående läsår. Störst minskning var det till USA, från 4 000 till 3 700 studenter. Däremot ökade antalet studenter till bland andra Sydkorea, Litauen och Irland.

Diagram: Antal inresande och utresande studenter läsåren 1997/98 – 2019/20. Uppdelat efter inresande och utresande studenter samt kön.

SM 2003


Allt fler inresande studenter

Trenden av ett ökande antal inresande studenter till Sverige fortsatte under läsåret 2019/20. Efter att studieavgifter infördes i Sverige år 2011 minskade antalet inresande studenter kraftigt, men sedan 2014/15 har antalet ökat varje läsår.

Läsåret 2019/20 uppgick samtliga inresande studenter till 39 600, varav 13 100 utbytesstudenter och 26 500 freemover-studenter. Könsfördelningen bland de inresande studenterna var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Antalet inresande kvinnor, 21 200, var det högsta under hela perioden sedan 1997/98 (se diagrammet).

Antalet studenter som betalar studieavgifter ökar

Av de 26 500 freemover-studenterna var det 8 800 som betalade studieavgifter läsåret 2019/20. Bland dem var 41 procent kvinnor och 59 procent män. Antalet betalande studenter ökade med knappt 800 personer jämfört med föregående läsår. 73 procent av studenterna som betalade studieavgifter i Sverige kom från Asien, varav 2 000 studenter från Indien.

Rekordantal inresande studenter tar examen i Sverige

Drygt 7 400 inresande studenter tog examen för första gången i svensk högskoleutbildning läsåret 2019/20. Det var det högsta antalet examinerade inresande under den senaste tioårsperioden. Majoriteten av studenterna tog examen på avancerad nivå, och den vanligaste examensinriktningen var samhällsvetenskap, juridik, handel, administration.