16 000 fler sökande utan tidigare högskolestudier

Betydligt fler personer utan tidigare högskolestudier sökte till universitet inför hösten 2020. Totalt var ökningen 13 procent. Bland yrkesexamensprogrammen ökar antalet sökande till läkare- och sjuksköterskeutbildningarna, men populärast att söka är civilingenjörsprogrammen.

Sökande utan tidigare högskolestudier ökar

Inför hösten 2020 sökte 142 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningar vid universitet och högskolor. Det var en ökning med 13 procent jämfört med föregående höst när antalet var 126 000. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier ökade i samtliga åldersgrupper hösten 2020 jämfört med hösten 2019. Den vanligaste åldersgruppen bland sökande utan tidigare högskolestudier höstterminen 2020 var 19-åringar eller yngre som utgjorde 24 procent av samtliga sökande. Andelen sökande av befolkningen i samma ålder var högst i åldersgruppen 19 år med 31 procent, en ökning med 7 procentenheter jämfört med hösten 2019. Andelen ökade även för övriga åldersgrupper utom bland åldersgruppen 30–34 år som var oförändrat jämfört med föregående år.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan. Totalt, dvs. både med och utan tidigare högskolestudier, sökte 459 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2020, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med hösten 2019. Av det totala antalet sökande var 64 procent kvinnor och 36 procent män.

Ökat antal antagna utan tidigare högskolestudier

Fram till slutet av augusti 2020 blev 64 000 personer utan tidigare högskolestudier antagna, vilket var en ökning med 14 procent jämfört med hösten 2019. Av de antagna utan tidigare högskolestudier var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Totalt blev 270 000 sökande till program och kurser antagna hösten 2020, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med föregående höst.

Samma andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 45 procent antagna hösten 2020, vilket är en oförändrad andel jämfört med föregående hösttermin. Mellan 2000 och 2011 varierade andelen antagna, men översteg konstant 50 procent och var så hög som 57 procent hösten 2001. Efter hösten 2011 minskade andelen antagna fram till 2016 när andelen uppgick till 42 procent. Därefter har andelen ökat något. För sökande utan tidigare högskolestudier har andelen som kom in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna sjunkit kraftigt, från 65 procent hösten 2019 till 58 procent hösten 2020.

Andelen antagna fortfarande högre bland män

Andelen antagna av de sökande utan tidigare högskolestudier hösten 2020 var 48 procent bland män och 44 procent bland kvinnor. Sedan 2001 har andelen antagna varit högre för män än kvinnor. En anledning till detta är att kvinnor i större utsträckning söker till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, som har ett högt söktryck, medan män i större utsträckning söker utbildningar inom teknik och tillverkning där söktrycket generellt är lägre. Andelen av de antagna till program som kom in på sitt förstahandsval var något högre bland kvinnor, 59 procent, jämfört med 57 procent bland män. Det gäller de antagna utan tidigare högskolestudier.

Antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningarna ökar

Av de 184 800 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 17 400 till lärarutbildningar (förskolelärar-, grundlärar-, ämneslärar- samt yrkeslärarprogrammet) hösten 2020, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med föregående hösttermin. Av de fyra lärarutbildningarna ökade antalet behöriga förstahandssökande som mest för ämneslärarutbildningen som ökade med 15 procent mellan hösten 2019 och hösten 2020, från 5 500 till 6 300. Mellan höstterminen 2012 och höstterminen 2016 ökade antalet behöriga förstahandssökande till de olika lärarutbildningarna från 12 600 till 17 800. Under de tre efterföljande höstterminerna minskade antalet förstahandssökande och höstterminen 2019 var antalet 16 300.

Till sjuksköterskeutbildningen var antalet behöriga förstahandssökande 9 100 hösten 2020. Föregående hösttermin var antalet 7 200, vilket innebär att antalet sökande har ökat med 26 procent. Antalet behöriga förstahandssökande var under hösten 2020 det högsta hittills. Även antalet sökande till specialistsjuksköterskeutbildningen ökade mellan hösten 2019 och hösten 2020 med 16 procent, från 5 800 till 6 700.

Det enskilda yrkesexamensprogrammet med flest behöriga förstahandssökande höstterminen 2020 var civilingenjörsutbildningen, som söktes av 14 000. Därefter följde sjuksköterskeutbildningen och juristutbildningen med 9 100 respektive 7 700 behöriga förstahandssökande. Programmen kan också grupperas efter utbildningens inriktning. Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (59 200) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (43 400), teknik och tillverkning (26 200) samt pedagogik och lärarutbildning (21 200).

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och läkarutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (10,3 behöriga förstahandssökande per antagen), läkare (6,7), veterinär (6,4), arkitekt (5,9) samt jurist (5,2).