Antalet personal i högskolan fortsätter att öka

Sedan 1995 har högskolans personal, vid jämförelse av antalet heltidsekvivalenter, ökat med 59 procent. I oktober 2019 uppgick det totala antalet anställda vid landets universitet och högskolor till 78 100 personer, en ökning med 1 900 personer jämfört med 2018.

Antalet anställda omräknat till heltidsekvivalenter uppgick till 62 900, vilket var 1 400 fler än föregående år. Antalet anställda kvinnor vid universitet och högskolor var 41 700, eller 33 200 omräknat i heltidsekvivalenter. Motsvarande antal män var 36 400, eller 29 600 heltidsekvivalenter. Det betyder att 53 procent av samtliga anställda heltidsekvivalenter var kvinnor och 47 procent var män. 

Forskande och undervisande personalen ökat mest över tid

Den forskande och undervisande personalen har ökat mest över tid. Sedan 1995 har den forskande och undervisande personalen ökat med 108 procent, från 15 200 till 31 700 heltidsekvivalenter. Antalet har ökat för alla anställningskategorier utom för adjunkter som istället har blivit färre.

Figur: Antalet anställda, omräknade till heltidsekvivalenter, vid universitet och högskolor år 1995–2019. Uppdelat efter samtliga anställda och forskande och undervisande personal och kön

Antalet kvinnor bland den forskande och undervisande personalen var 17 700, eller 14 600 omräknat till heltidsekvivalenter. Motsvarande antal män var 20 500, eller 17 000 omräknat till heltidsekvivalenter. Baserat på antalet heltidsekvivalenter var andelen kvinnor 46 procent och andelen män 54 procent.

Uppsala universitet och Lunds universitet hade flest anställda med forskande och undervisande arbetsuppgifter

71 procent av den forskande och undervisande personalen var verksamma vid de tio, till antalet anställda heltidsekvivalenter, största lärosätena. Vid Uppsala universitet och Lunds universitet var 3 400 respektive 3 300 heltidsekvivalenter anställda. Därefter följde Göteborgs universitet med 2 800 anställda heltidsekvivalenter.

Lektorer var den vanligaste anställningskategorin

Av den forskande och undervisande personalen var 30 procent, eller 9400 heltidsekvivalenter, anställda som lektorer. Därefter följde professorer och adjunkter med 5200 respektive 5 000 heltidsekvivalenter, motsvarande 16 procent vardera. Antalet meriteringsanställningar uppgick till 3800 heltidsekvivalenter. Det finns tre olika typer av meriteringsanställningar; postdoktorer, forskarassistenter och biträdande lektorer. Därutöver finns ett fåtal övriga meriteringsanställningar. Majoriteten av meriteringsanställningarna, 2610 heltidsekvivalenter, utgjordes av postdoktorer. Antalet forskarassistenter var 360 och antalet biträdande lektorer var 780.

Flest anställda inom forskningsämnesområdena samhällsvetenskap samt medicin och hälsovetenskap

Av all forskande och undervisande personal var 25 procent, dvs. 7 800 heltidsekvivalenter, verksamma inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap. En nästan lika stor andel var verksamma inom medicin och hälsovetenskap. Därefter följde naturvetenskap med 7 000, teknik med 4 200, humaniora och konst med 3 500 och lantbruksvetenskap och veterinärmedicin med 1 100 heltidsekvivalenter. Hälsovetenskap och klinisk medicin inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap var de två största ämnesgrupperna med drygt 2 200 anställda heltidsekvivalenter vardera.

Oförändrad andel personal som har en utbildning på forskarnivå

Av den forskande och undervisande personalen hade 72 procent en utbildning på forskarnivå. Med utbildning på forskarnivå avses doktorsexamen, licentiatexamen eller övrig utbildning på forskarnivå. Sedan 2001 har andelen ökat med 15 procentenheter, men jämfört med 2018 var andelen oförändrad. Anställda som saknar uppgift om utbildningsnivå exkluderas från beräkningen.

Fler fortsätter att arbeta efter 67 års ålder

Bland den forskande och undervisande personalen återfanns flest anställda i åldersgruppen 45–49 år, med 5 500 personer, eller 15 procent. Därefter sjönk antalet för varje åldersgrupp och i åldersgruppen 65 år eller äldre återfanns 8 procent. Antalet anställda som fortsätter att arbeta vid 67 år eller äldre har ökat under flera år. Nästan varannan anställd, 46 procent, bland de som arbetade efter att ha fyllt 67 år var verksam som professor.