Ökning av antal nya studenter läsåret 2018/19

Läsåret 2018/19 ökade det totala antalet studenter såväl som antalet nybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning. Det var andra läsåret i rad som det totala antalet studenter ökade. Ökningen berodde till stor de på en ökning av studenter på fristående distanskurser. Drygt 65 900 personer tog ut en examen, vilket var oförändrat jämfört med föregående läsår.

Ökning av både registrerade studenter och svenska högskolenybörjare

Antalet registrerade studenter ökade läsåret 2018/19 till 410 200, vilket var 4 700 fler än föregående läsår. Detta berodde till stor del på en ökning av studenter på fristående distanskurser. 61 procent av de registrerade studenterna 2018/19 var kvinnor och 39 procent var män.

Antalet högskolenybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning – ökade under läsåret 2018/19 med 1 300 jämfört med föregående läsår. De svenska högskolenybörjarna, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, ökade med 1 700 studenter. Drygt 58 procent av högskolenybörjarna 2018/19 var kvinnor och 42 procent var män.

Figur 1. Antal nybörjare läsåren 2009/10-2018/19 uppdelat på kön

Figur nybörjare

Civilingenjörsprogrammet fortsatt störst

Det yrkesprogram som hade flest nybörjare läsåret 2018/19 var program mot civilingenjörsexamen. Därefter följde program mot sjuksköterskeexamen och pro-gram mot ämneslärarexamen. Könsskillnaderna var stora mellan programmen, på program mot civilingenjörsexamen var 31 procent kvinnor och 69 procent män medan det på program mot sjuksköterskeexamen var 86 procent kvinnor och 14 procent män. För program mot ämneslärarexamen var könsfördelningen mer jämlik med 54 procent kvinnor och 46 procent män.

Flest studenter på Stockholms universitet Läsåret 2018/19 var Stockholms universitet det lärosäte som hade flest registrerade studenter med nästan 45 000. Därefter följde Göteborgs universitet och Uppsala universitet med strax över 40 000 registrerade studenter vardera.
Flest studenter som endast läste på distans läsåret 2018/19 hade Linnéuniversitetet med drygt 16 300 personer. Högst andel studenter enbart på distans hade istället Mittuniversitetet, där drygt 72 procent av samtliga studenter på lärosätet läste endast på distans.

Ökning av kurs- och distansstudenter

Antalet studenter som enbart var registrerade på fristående kurser ökade med 2 700 läsåret 2018/19 jämfört med föregående läsår. Det var den första ökningen under den senaste tioårsperioden. Studenter som enbart läste på fri-stående kurser utgjorde 32 procent av det totala antalet studenter läsåret 2018/19, vilket var oförändrat mot föregående läsår. Antalet studenter som en-bart läste på distans ökade också läsåret 2018/19 med 10 400 jämfört med före-gående läsår. Andelen kvinnor av de som enbart läste på distans läsåret 2018/19 var 69 procent.

Figur 2. Antal registrerade studenter på Sveriges universitet och högskolor läsåren 2009/10-2018/19 uppdelat på kön

Figur registrerade studenter

En liten ökning av antal examinerade

Läsåret 2018/19 var det 52 100 personer som tog ut sin första examen vid svenska universitet och högskolor. Det var 700 fler än det föregående läsåret. Könsfördelningen bland de för första gången examinerade var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Det totala antalet examinerade personer var 65 900, inklusive dem som sedan tidigare hade en examen. Ökningen jämfört med det föregående läsåret var 300 personer. Könsfördelningen bland de examinerade personerna var 64 procent kvinnor och 36 procent män.

Antalet masterexamina fortsätter att bli fler

Under läsåret 2018/19 tog 18 300 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års heltidsstudier. Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med 15 600 sedan den nya studieordningen infördes år 2007. Större delen av ökningen beror på införandet av masterexamen det året. Under läsåret 2018/19 tog 10 700 personer ut en masterexamen – det högsta antalet någonsin. Könsfördelningen bland masterexaminerade var jämn, 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Fler kvinnor tog ut civilingenjörsexamen än tidigare

Under läsåret 2018/19 tog 1 600 kvinnor ut en civilingenjörsexamen – vilket var det högsta antalet genom tiderna. Antalet män som tog ut en civilingenjörsexamen var ingen högsta notering men likväl högt, 2 900 examinerade. Den relativa fördelningen var 35 procent kvinnor och 65 procent män. Även andelen var den största någonsin för kvinnorna.

Andelen examina till inresande studenter ökar igen

Efter införandet av studieavgifter för vissa studenter läsåret 2011/12 så minskade andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) bland de examinerade. Denna andel var som högst läsåret 2011/12 med 13 procent och som lägst 2014/15 med 9 procent. Därefter har andelen ökat och läsåret 2018/19 var 11 procent av de examinerade inresande studenter.